Pierwszy kwartał 2022 roku był trudnym okresem dla: Grupy Budimex, rynku budowlanego i całego świata. Wybuch wojny w Ukrainie w istotny sposób wpłynął na większość gałęzi naszej gospodarki. Budownictwo to jeden z sektorów, które najmocniej odczuły konsekwencje konfliktu za naszą wschodnią granicą. Najważniejsze czynniki wpływające na nasz sektor to drastyczny wzrost cen materiałów, w szczególności stali oraz ropy, a także odpływ pracowników z Ukrainy.

Pomimo skrajnie trudnych warunków rynkowych Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 57 milionów złotych (w porównaniu do 63 milionów złotych w pierwszym kwartale 2021 roku) notując przy tym spadek rentowności z 5,0% do 3,6%. Niższa rentowność to przede wszystkim efekt pogorszenia wyniku w części budowlanej. Większość prac realizowanych w pierwszym kwartale 2022 roku dotyczyła kontraktów, gdzie część materiału była już na budowach, a ceny kluczowych asortymentów i usług na kolejne miesiące zostały zakontraktowane. Niemniej jednak obserwujemy, że drastyczny wzrost cen materiałów, w tym stali i ropy, wpłynął na rentowność większości kontraktów, w szczególności tych, które aktualnie znajdują się w początkowej fazie realizacji.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 63 miliony złotych przy rentowności 3,9% w porównaniu do 4,4% w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej, co jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania gotówki lokowanej przez Grupę Budimex.

Odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy, głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w części budowlanej. W części usługowej przychody były zbliżone do poziomu pierwszego kwartału 2021 roku.

Produkcja budowlano-montażowa w pierwszym kwartale 2022 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 35,1% z poziomu 17,3 miliarda złotych do 23,4 miliarda złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła o 45,3% natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł aż 23%.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku 1 436 milionów złotych (+21,7% r/r), notując przy tym spadek zarówno rentowności operacyjnej (z 4,1% do 3,0%), jak i rentowności brutto (z 3,4% do 3,2%).

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku w segmencie budowlanym była znacznie wyższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki portfel zamówień oraz sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na zwiększenie przychodów o ponad 20%.

Rentowność operacyjna segmentu budowlanego wyniosła 3,0% i była niższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wyniosła 4,1%. Odczuwamy drastyczny wzrost cen materiałów, który najlepiej widać na przykładzie cen różnych rodzajów stali. W niektórych obszarach obserwujemy zaburzenia łańcucha dostaw, co dodatkowo utrudnia realizację kontraktów. Budżety wszystkich realizowanych przez nas projektów są na bieżąco aktualizowane, natomiast dzięki dobrej rentowności kontraktów na ostatnich etapach realizacji średnia rentowność portfela pozostaje stabilna. Wpływ zmian cen kluczowych asortymentów widoczny jest przede wszystkim na projektach, gdzie mamy relatywnie niewielkie zaawansowanie rzeczowe.

Rentowność brutto segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 3,2% i była niższa niż w pierwszym kwartale 2021 roku, kiedy wyniosła 3,4%. W tym roku rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez pozytywny wynik na działalności finansowej z tytułu uzyskanych odsetek od depozytów.

Nieoczekiwane wzrosty cen materiałów przełożyły się również na nasze podejście do nowych ofert. Wszystkie projekty, w których kalkulacje bazowały na cenach sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, zostały ponownie przeliczone, tak abyśmy mogli podjąć odpowiedzialne decyzje o podpisaniu lub rezygnacji z danego przetargu. W większości przypadków zaktualizowane kosztorysy znacząco przekraczały wartości składanych ofert, co zmusiło nas do rezygnacji z udziału w takich przetargach.

W pierwszym kwartale 2022 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 1,4 miliarda złotych. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec marca 2022 roku wyniósł 13,2 miliarda złotych i zabezpiecza front prac na cały bieżący rok i większość roku 2023. Wyzwaniem będzie utrzymanie portfela zamówień w perspektywie kilku kwartałów pod kątem zabezpieczenia przychodów w latach kolejnych (po 2023 roku).

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2022 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 3 miliardów złotych. W czerwcu 2022 r. planujemy wypłacić pozostałą dywidendę za rok 2021 w wysokości 23,47 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Tym samym łączna dywidenda za rok 2021 przypadająca na jedną akcję (łącznie z zaliczką dywidendy wypłaconą w 2021 roku) wyniesie 38,37 zł.

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa FBSerwis utrzymała wysoki poziom przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu dobrej rentowności. Zysk brutto wyniósł 16 milionów złotych w porównaniu do 22 milionów złotych w pierwszym kwartale 2021 roku.

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław) wyniosły 165 milionów złotych i były zbliżone do analogicznego okresu roku poprzedniego. Osiągnięty wolumen sprzedaży był nieco wyższy niż nasze wewnętrzne plany, co wynikało przede wszystkim ze zwiększonych przerobów w części utrzymania infrastruktury. Wzrost cen kluczowych asortymentów miał niewielki wpływ na główny obszar działalności Grupy FBSerwis, czyli segment usług środowiskowych. W części utrzymania infrastruktury odczuliśmy przede wszystkim wzrost cen paliw.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami aktualnie w pełni wykorzystujemy potencjał i moce produkcyjne Grupy FBSerwis, co ogranicza możliwość organicznego wzrostu biznesu. Koncentrujemy się na inwestycjach w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk, co pozwoli zwiększać skalę działalności wykorzystując posiadane zasoby. Dodatkowo prowadzonych jest kilka projektów akwizycyjnych, z czego jeden z nich – przejęcie firmy z branży gospodarki odpadami, o przychodach rzędu 30 milionów złotych rocznie – może zostać sfinalizowany jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. Poszukujemy spółek, które pomogą nam realizować bieżące zadania, wpiszą się w model biznesowy Grupy i jednocześnie przyczynią się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży tak, aby w roku 2026 osiągnąć 1 miliard złotych przy zachowaniu poziomu rentowności.

Wchodzimy w sezon budowlany z wysokim portfelem zamówień na poziomie 13,2 miliardów złotych.

Jako przedstawiciel branży apelujemy o weryfikację i aktualizację klauzul waloryzacyjnych, które tylko częściowo rekompensują wzrost cen materiałów. Pozytywnie oceniamy podniesienie limitów waloryzacji u części zamawiających do 10%, natomiast przy obecnej skali wzrostów cen materiałów i dwucyfrowej inflacji ciągle nie jest to wystarczający poziom, szczególnie na kontraktach w trakcie realizacji.

Brak waloryzacji może doprowadzić do konieczności zawieszenia prac na kontraktach przez wykonawców czy nawet bankructw firm będących w słabszej kondycji finansowej.

Naszym celem i wyzwaniem w najbliższym roku jest utrzymanie pozycji lidera w kluczowych segmentach rynku budowlanego. Jednocześnie trudna sytuacja na lokalnym rynku przetargów budowlanych daje nam dodatkowe argumenty za wzmocnieniem naszej obecności na rynkach ościennych. Na rynku niemieckim realizujemy już pierwsze zlecenie, a w ostatnim czasie zostaliśmy wybrani do realizacji kolejnego przetargu, na budowę niewielkiej hali sportowej. Następnym etapem ekspansji zagranicznej będzie wygranie kontraktu na rynku czeskim i słowackim, gdzie naszym celem są przede wszystkim projekty infrastrukturalne. W ostatnich miesiącach złożyliśmy na tych rynkach kilkanaście istotnych ofert, kilka z nich plasuje się na drugim miejscu pod względem ceny.

Po zakupie projektu farmy wiatrowej Drachowo (SPV Magnolia) o mocy 7MW niezwłocznie rozpoczęliśmy prace budowlane. Już w przyszłym roku rozpoczniemy produkcję zielonej energii. Przyglądamy się kolejnym okazjom inwestycyjnym w OZE, zgodnie z kierunkami rozwoju przyjętymi przez Grupę Budimex, a wysoka pozycja gotówkowa daje nam szerokie możliwości inwestycyjne.

Testujemy na naszych budowach automatyczny monitoring w zakresie bezpieczeństwa BHP ze zwycięzcą programu Budimex Startup Challenge. Rozpoczynamy współpracę z zespołem młodych naukowców OSA Team, którzy są zwycięzcami głównej nagrody Europejskiej Agencji Kosmicznej w konkursie CanSat.

Przeznaczyliśmy 0,5 mln złotych na specjalistyczne leki szpitalne dla dziecięcego szpitala neonatologicznego oraz szpitala św. Pantelejmona we Lwowie. Współfinansujemy wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa zakup karetki dla Ukrainy. Dodatkowo nasi pracownicy w całej grupie Ferrovial przekazują też własne środki finansowe na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Podwojone przez Grupę Ferrovial i Budimex pieniądze zostaną przekazane na wspólnie wybraną fundację niosącą pomoc Ukrainie. Szacujemy, że całkowita wartość naszej pomocy dla Ukrainy, w tym naszych pracowników, przekroczy kwotę 4 mln zł.

Przygotowujemy pierwsze dwie z pięciu w tym roku Stref Rodzica w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Realizujemy prace wykończeniowe domu dla ośmioosobowej rodziny w projekcie Dom z Serca 2 na Pomorzu.

W konkursie Diamenty Infrastruktury i Budownictwa zdobyliśmy tytuł generalnego wykonawcy budowlanego 2021 roku. Budowa nowego bloku energetycznego w Turowie dla PGE, realizowana przez Budimex zajęła I miejsce w konkursie Buduj Bezpiecznie Państwowej Inspekcji Pracy.