Grupa Budimex zanotowała w 2022 roku wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,9%. Głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w segmencie budowlanym, w szczególności w obszarze budownictwa kubaturowego, infrastrukturalnego oraz w spółce Mostostal Kraków. W części usługowej przychody 2022 r. wzrosły o 4,9% w porównaniu do roku ubiegłego.

Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny, który wyniósł 562 miliony złotych przy rentowności 6,5%. Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 649 milionów złotych przy rentowności 7,5%. Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej, szczególnie w drugiej połowie 2022 r., co jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Grupę Budimex.

Produkcja budowlano-montażowa w 2022 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 19,9% z poziomu 117,1 mld złotych w roku 2021 do 140,4 mld złotych w 2022. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 24,6%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 15,5%. Warto jednocześnie zaznaczyć, że dynamika wzrostu produkcji w cenach stałych (bez efektu wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej) była znacznie niższa – wyniosła 6,2%.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 7 mld 821 milionów złotych.

W roku 2022 branża budowlana znajdowała się pod silną presją szeregu niekorzystnych czynników zewnętrznych. Jednak pomimo trudności rynkowych, takich jak przerwane łańcuchy dostaw materiałów, niedobór pracowników budowlanych, wyraźne spowolnienie inwestycji mieszkaniowych oraz samorządowych, sprzedaż w segmencie budowlanym Grupy Budimex była zauważalnie wyższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki i dobrze zdywersyfikowany portfel zamówień na początku 2022 roku jak również przemyślana polityka zakupowa oraz sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o ponad 7%.

W drugim półroczu 2022 obserwowaliśmy stabilizację cen kluczowych asortymentów a w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen, w porównaniu do poziomów odnotowanych kilka tygodni po wybuchu wojny. Efekt wzrostów kosztów został częściowo zredukowany dzięki zwiększeniu poziomu waloryzacji na kontraktach budowalnych. Odpowiedzialna strategia kontraktacji oraz dopasowana polityka zakupowa pozwoliła nam na ograniczenie strat związanych z aktualną sytuacją rynkową do minimum.

Na utrzymanie rentowności wpłynęły też wyższe przychody z odsetek wypracowanych w działalności finansowej.

Utrzymaliśmy również stabilną pozycję na rynku poprzez intensywną pracę nad akwizycją nowych kontraktów. Wartość projektów podpisanych w styczniu 2023 roku oraz oczekujących na podpisanie to blisko 6 miliardów złotych, co powinno pozwolić zapewnić stabilność portfela zamówień. Do tych kontraktów zalicza się m.in. linia kolejowa 201 Kościerzyna-Somonino (1 284 miliony złotych), Obwodnica Zabierzowa (549 milionów złotych), droga I75 Šaľa na Słowacji (374 miliony złotych), czy linia kolejowa 104 Chabówka-Nowy Sącz (366 milionów złotych). W 2022 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości blisko 7,9 miliarda złotych a portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2022 roku wyniósł 13,3 miliarda złotych.

Grupa Budimex zakończyła 2022 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie przekraczającym 3,1 mld złotych co jest naszą przewagą na rynku firm budowlanych a jednocześnie sprawia, że w czasach trudnych dla tego rynku mimo wszystko jesteśmy gotowi inwestować w rozwój Grupy i angażować się również jako Inwestor w nowe przedsięwzięcia W czerwcu 2022 r. wypłaciliśmy pozostałą dywidendę za rok 2021 w wysokości 23,47 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Tym samym łączna dywidenda za rok 2021 przypadająca na jedną akcję wyniosła rekordowe 38,37 zł. Stabilna sytuacja finansowa i wysokie zasoby gotówki Grupy Budimex sprzyjały wysokim inwestycjom w modernizację i poszerzanie zaplecza sprzętowego, zarówno w Budimex SA, jak również w pozostałych spółkach z Grupy. Przedmiotem inwestycji był m.in. nowoczesny sprzęt kolejowy, maszyny budowlane oraz baza maszyn przeznaczona do realizacji kontraktów utrzymaniowych segmentu usługowego.

W 2022 roku segment usługowy odnotował zwiększenie poziomu przychodów z jednoczesną poprawą rentowności.

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław), wyniosły 818 milionów co przekłada się na wzrost o 4,8% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk operacyjny Grupy FBSerwis wyniósł 93 miliony złotych przy rentowności 11,4%.

Perspektywy rynkowe

Cały sektor budowlany w zeszłym roku zmagał się z drastycznymi wzrostami cen materiałów, energii i paliw oraz z rosnącym poziomem inflacji. Jej wskaźniki pozostają nadal wysokie, pomimo faktu, że większość prognoz na najbliższe kwartały ulega rewizji w dół a ich rozpiętość i niepewność ciągle jest na wysokim poziomie. Dlatego tak ważna jest dalsza praca nad mechanizmami waloryzacji długoterminowych zleceń.

Mając świadomość mechanizmów rządzących dziś rynkami w Polsce i na świecie, uważnie obserwujemy otoczenie i sukcesywnie rozwijamy naszą strategię biznesową. Korzystając z doświadczeń, które przyniosła nam pandemia COVID-19 wiemy, że jedynym sposobem na pomyślne wyjście ze stagnacji jest ciągły rozwój. Wydarzenia, których jesteśmy dziś świadkami, co potwierdzają również agendy unijne m.in. Fit for 55, nie wstrzymują europejskich gospodarek przed podążaniem w kierunku trendów wyznaczanych w ostatnich latach. Po każdym kryzysie następuje „odbicie” i przyspieszenie, co pokazał nam początek 2022 roku.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój traktujemy jako obowiązek firmy wpływającej na warunki życia lokalnych społeczności oraz współtworzącej krajową gospodarkę. Rynek energii jest dziś w procesie transformacji, który umożliwia udział firm z innych sektorów gospodarki, co jeszcze dwa lata temu wydawało się niemożliwe. W związku z tym intensywnie pracujemy nad poprawą efektywności energetycznej w bieżącej działalności naszej Grupy. We współpracy z partnerami oraz w ramach procesów wewnętrznych, poszukujemy innowacji i technologii, podnoszących neutralność środowiskową i efektywność prowadzonych przez nas procesów budowlanych. Sukcesywnie zwiększamy udział ponownego wykorzystania odpadów, który obecnie jest już na poziomie 50 proc. Wprowadzamy rozwiązania z zakresu oszczędzania energii oraz OZE na swoich budowach. Śledzimy także rozwój technologii w obszarze energooszczędnego budownictwa i do wdrażania ich na etapach projektowych zachęcamy inwestorów.

W zielonym filarze kompetencyjnym naszej Grupy Kapitałowej jako Inwestor posiadamy spółkę Magnolia Energy i Fotowoltaika, które realizują budowę farmy wiatrowej i fotowoltaicznej o łączonej mocy ponad 20 MW. W 2022 roku jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy farmę wiatrową w Drachowie. Niskoemisyjny transport wymaga odpowiedniej infrastruktury, by móc rozwijać się na rynku polskim. Dlatego powołana w Grupie Budimex spółka Budimex Mobility w niespełna rok, zainwestowała w 109 ładowarek elektrycznych i zamierza je uruchomić w pierwszym kwartale 2023 roku w: Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim.

Jesteśmy również obecni w procesie przygotowywania inwestycji w energetykę jądrową z partnerami strategicznymi jak Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych.

Udział Grupy Budimex w rynku OZE postrzegamy jako element wzmacniania efektywności energetycznej oraz portfela biznesowego spółki. Zielona energia to obszar, który będzie wymagać w najbliższych latach ogromnych inwestycji, a my jako firma posiadamy kapitał, który pozwoli na ich realizację w niezbędnej skali.

Krok po kroku budujemy naszą pozycję w państwach ościennych. Na rynku słowackim pozyskaliśmy i rozpoczęliśmy realizację kontraktu budowy autostrady (w formule „redesign and build”) o największej wartości na tym rynku, czyli kontraktu D1 Bratysława-Triblavina o wartości 111 milionów euro. Na rynku niemieckim powołana spółka Budimex Bau GmBH w 2022 roku pozyskała projekty budowlane o wartości przeszło 70 milionów złotych. Zabiegamy o kolejne projekty w Czechach i na Łotwie. Rozwijamy nasze kompetencje i pozyskujemy w Polsce nowe zlecenia w segmencie hydrotechnicznym. W 2022 roku podpisaliśmy kontrakt DCT Gdańsk (Baltic Hub), który po zakończeniu budowy będzie jednym z największych terminali kontenerowych w Europie. Równie ważnym i silnie rozwijanym segmentem budowlanym w naszej Grupie był również segment inwestycji wojskowych.

Aktualny portfel zamówień Grupy Budimex w pełni zabezpiecza front robót na okres najbliższych dwóch lat. Nowo pozyskiwane kontrakty (w szczególności zlecenia w formule „projektuj – buduj”) wzmacniają fundamenty na najbliższe lata. Nadchodzące kwartały mogą być wyzwaniem w zakresie pozyskiwania nowych zleceń dla całej branży. Z jednej strony obserwujemy problemy z finansowaniem projektów kolejowych oraz narastającą konkurencję w segmencie drogowym. Z drugiej strony, w części budownictwa ogólnego, już od kilku kwartałów drastycznie spada liczba rozpoczynanych projektów mieszkaniowych. Wysoki i dobrze zdywersyfikowany portfel zamówień w naszej spółce, pozwala nam jednak odpowiedzialnie podchodzić do ofertowania. Oczekujemy, że obrane kierunki rozwoju, w tym ekspansja na rynki zagraniczne i umocnienie pozycji w segmencie hydrotechnicznym oraz militarnym, pozwolą na zachowanie długoterminowego trendu wzrostu portfela zamówień i przychodów segmentu budowlanego. Liczymy, że dodatkowym impulsem wzrostu części budowalnej staną się projekty własne z obszaru OZE.

W ciągu najbliższych 10 lat, w Polsce zaplanowano inwestycje o wartości ponad 1 bilion złotych co pozwala branży budowlanej patrzeć w przyszłość z optymizmem. Perspektywy przed całą branżą są nadal obiecujące. Warunkiem dalszego rozwoju jest dostęp do funduszy UE oraz funduszy pomostowych. Wsparciem dla polityki finansowej Państwa mogą być również fundusze inwestorów prywatnych. Długoterminowo szansą dla branży będzie także zaangażowanie w odbudowę Ukrainy. Władze ukraińskie oraz Europejski Bank Inwestycyjny wskazują, że łączny koszt projektów powojennej odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 1 bln dol.

Zaangażowanie społeczne

Jako firma odpowiedzialna realizujemy projekty w całym łańcuchu wartości ESG – promujemy równość warunków płacy i pracy, przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa naszych pracowników oraz działań na rzecz najbliższego otoczenia. To był szczególny rok w zakresie naszej działalności społecznej. Zaangażowaliśmy się w pomoc finansową i materialną na rzecz Ukrainy. Wartość tego wsparcia osiągnęła poziom blisko 3 mln zł. Szczególnie duże było zaangażowanie naszych pracowników. Tegoroczny program Grant na Wolontariat z udziałem naszej załogi był poświęcony głównie sąsiadom ze Wschodu.

Dokładaliśmy także starań w zakresie doskonalenia standardów finansowych. Budimex podpisał umowę w ramach Programu Współdziałania z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Udział w Programie jest potwierdzeniem, że stosowane w Budimeksie procedury i procesy podatkowe oraz nadzór nad rozliczeniami podatkowymi, spełniają najwyższe wymagania.

W opinii 300 największych podwykonawców budowlanych Budimex znalazł się na pierwszym miejscu spośród dziesięciu czołowych generalnych wykonawców, jako partner do współdziałania, a także jako najlepszy partner pod względem warunków finansowych i terminów płatności. Dołączyliśmy także do programu Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030 realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku, zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zgodnych z celami ESG.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w Budimeksie również długofalowe projekty wspierające m.in. mieszkańców społeczności sąsiadujących z prowadzonymi przez firmę budowami. Uruchomiliśmy czterdziestą z kolei Strefę Rodzica w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu i kolejną w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

Rozwijamy nasze wieloletnie programy społeczne. Program edukacyjny Hello ICE, służący bezpieczeństwu dzieci w ruchu drogowym, zyskał patronat Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakończyliśmy drugą edycję programu „Dom z serca” w Brusach na Pomorzu. Pomogliśmy ośmioosobowej rodzinie zmagającej się z trudną sytuacją finansową i borykającą się z problemami zdrowotnymi dwójki dzieci. Łącząc siły z innymi firmami budowlanymi, dokończyliśmy budowę domu pani Iwony i pana Krzysztofa oraz wyposażyliśmy go „pod klucz .

Nasze realizacje budowlane zdobyły kilka cennych nagród branżowych: 7 nagród w konkursie „Budowa Roku 2021”, potocznie nazywanych Oskarami budowlanymi i dwie nagrody „Modernizacja Roku”. Wśród nagrodzonych inwestycji znalazło się m.in.: Centrum Badań i Rozwoju PKN Orlen w Płocku, dworzec PKP S.A. w Białymstoku i Młyny Rothera w Bydgoszczy. Budimex został wyróżniony także Nagrodą Roku Federacji Przedsiębiorców Polskich – Lider Zrównoważonego Rozwoju. Nagroda została przyznana za działania Budimeksu w zakresie ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, niskoemisyjności i działań społecznych. Włączamy się także w proekologiczne działania społeczne. W ramach akcji Przystanek Zieleń zasadzimy 400 nowych drzew ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie. Strategia firmy Budimex zakłada m.in. bycie dobrym sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych.

W ciągu 2022 r. wsparliśmy charytatywnie otoczenia budów w ramach 43 projektów w: Ełku, Szczecinie, Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Dolicach k. Szczecina, Białymstoku, Narewce k. Hajnówki, Czechowicach – Dziedzicach, Suwałkach, Markach k. Warszawy, Słupcy k. Konina i Strachocinie. Łączna wartość pomocy wyniosła blisko 2 mln złotych.