Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 417 milionów złotych przy rentowności 6,5%, przy czym w pierwszym kwartale bieżącego roku rentowność operacyjna osiągnęła poziom 3,6%, a w drugim i trzecim kwartale było to już odpowiednio 7,4% oraz 7,7%.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 466 milionów złotych przy rentowności 7,3%. Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej, szczególnie w drugim i trzecim kwartale, co jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Grupę Budimex.

Grupa Budimex
(mln zł.)

Rachunek zysków i strat

1-3 kw. 2022

1-3 kw. 2021

r/r

Sprzedaż

6 368

5 534

15,1%

Zysk operacyjny

417

416

0,1%

% sprzedaży

6,5%

7,5%

-1,0% pp.

Zysk brutto

466

389

19,8%

% sprzedaży

7,3%

7,0%

0,3% pp.

Zysk netto*
z działalności kontynuowanej

359

302

18,8%

% sprzedaży

5,6%

5,5%

0,2% pp.

*przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

działalność zaniechana

0

521

n/a

Grupa Budimex notuje wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy na poziomie 15,1%, głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w segmencie budowlanym, w szczególności w obszarze budownictwa kubaturowego oraz w spółce Mostostal Kraków. W części usługowej przychody były zbliżone do roku ubiegłego.

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce za trzy kwartały 2022 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 22,2% z poziomu 77,4 mld złotych w roku 2021 do 94,5 mld złotych w 2022. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 30,2%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 14,3%.

Sektor budownictwa

Dane statystyczne (mld zł)

1-9 2022

1-9 2021

r/r

Produkcja
sprzedana

94,5

77,4

22,2%

Budynki

49,9

38,3

30,2%

udział

52,8%

49,5%

3,2 p.p

Inżynieria

44,7

39,1

14,3%

w tym: drogi

16,4

13,2

23,9%

w tym: koleje

5,4

5,1

5,0%

udział

47,2%

50,5%

-3,2 p.p

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 5 mld 809 milionów złotych.

Segment budowlany
(mln zł.)

Rachunek zysków i strat

1-3 kw. 2022

1-3 kw. 2021

r/r

Sprzedaż

5 809

5 118

13,5%

Zysk operacyjny

353

278

26,7%

% sprzedaży

6,1%

5,4%

0,6% pp.

Zysk brutto

398

251

58,6%

% sprzedaży

6,9%

4,9%

1,9% pp.

Portfel zamówień

12 466

14 021

-11,1%

Kontraktacja

4 609

5 879

-21,6%

Pomimo trudności rynkowych wynikających z zaburzonych łańcuchów dostaw sprzedaż w okresie trzech kwartałów 2022 roku w segmencie budowlanym była zauważalnie wyższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki portfel zamówień na początku 2022 roku, przemyślana polityka zakupowa oraz sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na zwiększenie przychodów o ponad 13%.

W ostatnim kwartale obserwowaliśmy stabilizację cen kluczowych asortymentów, a w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen, w porównaniu do poziomów odnotowanych kilka tygodni po wybuchu wojny. Odpowiedzialna strategia kontraktacji oraz dopasowana strategia zakupowa pozwoliła nam na ograniczenie strat związanych z aktualną sytuacją rynkową do minimum. Budżety wszystkich realizowanych przez nas projektów są na bieżąco aktualizowane, a dzięki dobrej rentowności kontraktów na ostatnich etapach realizacji rentowność portfela pozostaje stabilna.

W okresie trzech kwartałów 2022 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 4,6 miliarda złotych. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec września 2022 roku wyniósł 12,5 miliarda złotych i zabezpiecza front prac do końca 2023 roku.

Intensywna praca nad akwizycją nowych projektów sprawiła, że wartość projektów podpisanych w październiku 2022 roku oraz oczekujących na podpisanie to ponad 3 miliardy złotych, co powinno pozwolić zapewnić stabilność portfela zamówień. Do tych kontraktów zalicza się m.in. budowa takich obiektów, jak droga ekspresowa S17 Piaski-Hrebenne (2 odcinki o łącznej wartości 845 milionów złotych), autostrada D1 Bratysława-Triblavina na Słowacji (519 milionów złotych), Szpital Wojskowy w Krakowie (368 milionów złotych) czy linia kolejowa 104 Chabówka-Nowy Sącz (366 milionów złotych).

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2022 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,2 mld złotych. W czerwcu 2022 r. wypłaciliśmy pozostałą dywidendę za rok 2021 w wysokości 23,47 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Tym samym łączna dywidenda za rok 2021 przypadająca na jedną akcję wyniosła rekordowe 38,37 zł.

Po trzech kwartałach Grupa FBSerwis utrzymała wysoki poziom przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu dobrej rentowności

Segment usługowy
(mln zł.)

Rachunek zysków i strat

1-3 kw. 2022

1-3 kw. 2021

r/r

Sprzedaż

576

564

13,5%

Zysk operacyjny

64

78

-17,7%

% sprzedaży

11,2%

13,9%

-2,7% pp.

Zysk brutto

69

78

-11,5%

% sprzedaży

12,0%

13,9%

1,8% pp.

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław), wyniosły 573 miliony złotych i były nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny Grupy FBSerwis wyniósł 64 miliony złotych przy rentowności 11,2% w porównaniu do 13,8% w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym w samym trzecim kwartale rentowność uległa poprawie i była wyższa niż w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Intensywna praca nad pozyskiwaniem kolejnych zleceń, szczególnie w segmencie utrzymania infrastruktury, pozwoliła znacząco rozbudować portfel zamówień, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w kolejnych kwartałach. Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk. Jednocześnie integrujemy w ramach struktury Grupy podmiot przejęty kilka miesięcy temu, wzmacniając tym samym naszą pozycję w segmencie usług środowiskowych.

Prognoza rynku

W kolejnych kwartałach z uwagą obserwować będziemy dalszy rozwój sytuacji makroekonomicznej.

Aktualny portfel Grupy Budimex zamówień w pełni zabezpiecza front robót do końca 2023 roku, a nowo pozyskiwane kontrakty (w szczególności zlecenia w formule „design and build”) budują mocne fundamenty działalności na lata 2024-2025. To szczególnie ważne w perspektywie spowolnienia gospodarczego oraz planowanego ograniczenia nowych projektów rozstrzyganych przez część naszych Zamawiających, czyli samorządy oraz PKP PLK.

Wskaźniki inflacji pozostają wysokie a większość prognoz na najbliższe kwartały ulega rewizji w górę. Z uwagą obserwujemy ceny energii oraz paliw, które mają kluczowe znaczenie dla branży budowlanej i całej gospodarki. Dlatego tak ważna jest dalsza praca nad mechanizmami waloryzacji długoterminowych zleceń.

Przygotowujemy się do realizacji pierwszych istotnych projektów poza granicami kraju. Największy z nich to budowa autostrady D1 Bratysława-Triblavina w formule „design and build”. W ostatnim czasie zajęliśmy również pierwsze miejsce w przetargu na przebudowę infrastruktury kolejowej na rynku czeskim o łącznej wartości ok. 66 mln złotych.

Innowacje

Budimex we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym przystąpił do programu akceleracyjnego dla startupów zagranicznych – Poland Prize – dofinansowywanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontynuujemy współpracę ze startupami, które zostały nagrodzone w I edycji konkursu Budimex Startup Challenge. W dalszym ciągu wiodącymi tematami w obszarze innowacji są: rozwiązania dla energetyki, odnawialne źródła energii oraz ekologiczne technologie dla budownictwa.

Działania CSR

26 lipca 2022 r. odbył się uroczysty finał akcji Dom z Serca 2 w Brusach na Pomorzu, w ramach której dokończono do stanu „pod klucz” budowę domu dla 8-osobowej rodziny. Dzięki wsparciu wszystkich Partnerów akcji, spełniło się marzenie Pani Iwony, Pana Krzysztofa oraz ich szóstki dzieci. Budujemy 41. i 42. Strefę Rodzica w szpitalach w Ełku i w Bydgoszczy.

W trzecim kwartale nasze budowy zdobyły kilka cennych nagród branżowych: 7 nagród w konkursie „Budowa Roku 2021”, potocznie nazywanych Oskarami budowlanymi i dwie nagrody „Modernizacja Roku”. Wśród nagrodzonych inwestycji znalazło się m.in.: Centrum Badań i Rozwoju PKN Orlen w Płocku, dworzec PKP S.A. w Białymstoku i Młyny Rothera w Bydgoszczy.

Strategia CSR firmy Budimex zakłada m.in. bycie dobrym sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych. W ciągu III kwartałów 2022 r. wsparliśmy charytatywnie otoczenia budów w ramach 41 projektów w: Ełku, Szczecinie, Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Dolicach k. Szczecina, Białymstoku, Narewce k. Hajnówki, Czechowicach – Dziedzicach, Suwałkach, Markach k. Warszawy, Słupcy k. Konina i Strachocinie. Łączna wartość pomocy wyniosła ponad 1 mln złotych.