Sytuacja rynkowa:
– Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 1 kw. 2020 roku o 9% osiągając poziom 19,5 mld złotych.
– Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Grupy Budimex osiągnięte w 1 kw. 2020 roku.
– Pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii Grupa Budimex zachowuje ciągłość działania we wszystkich segmentach operacyjnych.

Wyniki Grupy Budimex:
– Sprzedaż w 1 kw. 2020 osiągnęła poziom 1,48 mld złotych i była wyższa niż w 1 kw. 2019 roku, m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis oraz wyższej sprzedaży w segmencie budowlanym? Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 1,9% w porównaniu do 3,3% w 1 kw. 2019 roku.
– W 1 kw. 2020 roku zauważalnej poprawie uległa rentowność segmentu budowlanego.
– Znaczący spadek wolumenu aktów notarialnych w segmencie deweloperskim, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również w zakresie dotyczącym drugiej połowy marca z ograniczeń związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, znalazł odzwierciedlenie w istotnym tymczasowym spadku sprzedaży i zysku.

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:
– Na koniec marca stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 1 793 mln złotych.
– W okresie pierwszych trzech miesięcy roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 438 mln złotych.
– Pozycja gotówkowa wspierana była przez nowe zaliczki kontraktowe a także sprawne fakturowanie bieżących robót i szybkie regulowanie należności przez inwestorów.

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:
– Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 12% osiągając dynamikę nieco wyższą niż branża.
– Rentowność zysku brutto części budowlanej wzrosła i wyniosła 2,1% w porównaniu do 1,3% w 1 kw. 2019 roku co wynika z poprawy rentowności portfela w obszarze infrastruktury i budownictwa ogólnego.

– Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec marca osiągnął rekordowy poziom 12,0 mld złotych (wobec 10,8 mld złotych na koniec roku) głównie dzięki wysokiej kontraktacji w obszarze drogowym (m.in. S-61 obwodnica Suwałk – Budzisko oraz S-11 Koszalin – Bobolice).
– Wartość kontraktów w poczekalni to ponad 3 mld złotych.
– Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń. Wyzwaniem jest kontrakt naspalarnię odpadów w Wilnie, gdzie zablokowana została możliwość przepływu pracowników z powodu COVID-19.

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:
– Klienci Budimex Nieruchomości w 1 kw. 2020 roku podpisali tylko 4 akty notarialne, co wynika z rozkładu harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych.
– Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 5 mln złotych, a strata brutto 8 mln złotych.
– Przedsprzedaż mieszkań w 1 kw. 2020 wyniosła 541 sztuk. Od połowy marca obserwowany jest jednak spadek liczby nowych transakcji, dlatego będziemy ostrożnie podchodzić do uruchamiania nowych projektów.
– Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 300 mieszkań w 5 lokalizacjach.

Wyniki segmentu usługowego Grupy Budimex:
– Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 132 mln złotych (w tym Grupa FBSerwis to 131 mln złotych).
– Zysk brutto segmentu wyniósł 17 mln złotych a rentowność osiągnęła poziom 12,7%.

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…
– Wysoki poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów. Dodatkowo w poczekalni mamy kontrakty o wartości ponad 3 mld złotych.
– Sytuacja związana z epidemią COVID-19 nie wpłynęła istotnie na wyniki Grupy Budimex w 1 kw. 2020 roku. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 znalazło odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS.
– Na nielicznych budowach doszło do zakłócenia łańcucha dostaw, dotyczy to przede wszystkim komponentów pochodzących z Azji, pozostaje to natomiast bez wpływu na bieżącą działalność operacyjną Grupy.
– Pozytywnie oceniamy jakość relacji z klientami w obecnych realiach – zachowują się odpowiedzialnie. Współpraca z publicznymi zamawiającymi, szczególnie GDDKiA i PKP PLK, a także Ministerstwem Infrastruktury, jest bardzo dobra a komunikacja szybka i efektywna.
– Sytuacja w kolejnych miesiącach uzależniona będzie w dużej mierze od kolejnych decyzji administracyjnych. Zatrzymanie budów może skutkować falą bankructw w perspektywie zaledwie kilku tygodni. Budimex znajduje się w wąskiej grupie podmiotów, które są w stanie udźwignąć kilka miesięcy postoju.
– W najbliższym czasie można oczekiwać ograniczenia skali nowych inwestycji budowlanych, szczególnie prywatnych, co może przełożyć się na mniejsze obłożenie prac w perspektywie 2-3 lat. W segmencie deweloperskim spodziewamy się krótkoterminowego spadku tempa przedsprzedaży mieszkań.
– Podejmujemy działania pomocowe na rzecz szpitali walczących z COVID-19. Grupa Budimex wsparła finansowo i rzeczowo kilkanaście szpitali w tych miejscach Polski, gdzie skala potrzeb jest największa.