pl

Menu

pl

Bezpieczeństwo na jasnych zasadach

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Grupa Budimex wykorzystuje na każdym kroku inicjatywę, doświadczenie,
nowe rozwiązania techniczne oraz skuteczne systemy zarządzania, aby:

  • zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które w sposób efektywny będą zapobiegać wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym pracowników spółek i podwykonawców oraz utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
  • zapewnić właściwy do zakresu prowadzonej działalności kontekst organizacji, w tym wszystkich zainteresowanych stron oraz związanych z nimi ryzyk i szans;
  • zapewnić nadzorowanie oraz redukcję ryzyka BHP zgodnie z zasadą hierarchii nadzoru;
  • monitorować i ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i innych z dziedziny BHP, a związanych z działalnością danej spółki;
  • zapewnić właściwe szkolenia pracownikom spółek z Grupy, aby ciągle podnosić ich zaangażowanie oraz świadomość na rzecz poprawy warunków pracy oraz budowania przywództwa na każdym szczeblu organizacyjnym;
  • stwarzać wszystkim pracownikom, ich przedstawicielom warunki do konsultacji i współudziału w tworzeniu wspólnego bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz doskonalenia procesów BHP;
  • nieustannie doskonalić system zarządzania BHP poprzez wymianę najlepszych dostępnych praktyk w celu zapobiegania incydentom i budowania kultury BHP.

Każde działanie, które może mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy jest wspierane przez Zarządy spółek z Grupy. W realizacji strategii kluczową rolę odgrywa zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szczególności właściwy dobór dostawców oraz zapewnienie kompetentnych służb BHP, angażujących się w ciągłe doskonalenie procesów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka ma zastosowanie wobec wszystkich pracowników spółek oraz jej dostawców, którzy zostali zobowiązani do stosowania standardów, obowiązujących procedur, instrukcji, planów bezpieczeństwa oraz właściwych specyfice Planów BIOZ. Każdy pracownik Grupy Budimex, niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej spółki powinien być oddany działaniom na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklaruję wdrożenie Polityki BHP oraz stałe jej doskonalenie.

Artur Popko

Dokument do pobrania

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy