en

Menu

en
Investor: Municipality of Ząbkowice Śląskie
Realization: 09.2023-in progress
Value: 19,1 mln PLN
Investor: AWF Krakow
Realization: 07.2022-05.2023
Value: 23,7 mln PLN
Investor: Medical University of Warsaw
Realization: 06.2012-12.2014
Value: 33,3 mln PLN