en

Menu

en

Investor: PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Realization: 09.2021-In progress
Value: 282 mln PLN
Investor: Municipal Roads Authority in Warsaw
Realization: 11.2021-03.2024
Value: 120 mln PLN
Investor: Mayor of the City of Krakow
Realization: 03.2017-08.2022
Value: 684 mln PLN