pl

Menu

pl

Budujemy z poszanowaniem
środowiska naturalnego,

bo wierzymy, że nasze odpowiedzialne decyzje mogą pozytywnie kształtować standardy branży.

Strategia w obszarze środowiska

Naszą ambicją jest być liderem branży w obszarze ochrony środowiska.

Konsekwentnie inwestujemy w odnawialne źródła energii i redukujemy ślad węglowy, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Sukcesywnie przechodzimy na model gospodarki o obiegu zamkniętym tak, aby zapewnić cyrkularność w łańcuchu wartości.

Nie poprzestajemy na tym i idziemy krok dalej, jako jedni z pierwszych w Polsce chcemy zmierzyć ślad wodny i wpływ na bioróżnorodność, aby w oparciu o naukową wiedzę planować dalsze aktywności w tym obszarze. Rozumienie złożoności naszego oddziaływania na środowisko naturalne przekładamy na kompleksowy plan działań, stanowiący odpowiedź na czekające nas wyzwania.

Wioletta Roguska

Dyrektor ds. ESG,

Biuro ESG, Jakości i Ochrony Środowiska

Przeciwdziałamy
zmianom klimatu

Wiążemy to z podjęciem szeregu działań mających doprowadzić nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Oznacza to z jednej strony konieczność inwestowania w  odnawialne źródła, aby zapewnić dostęp do czystej energii. Z drugiej obliguje nas do podjęcia szeregu działań służących redukcji emisji CO₂ – od etapu projektowania inwestycji po jej realizację. W związku z tym planujemy optymalizować nasze procesy projektowe tak, aby uwzględniały analizę potencjałów redukcyjnych danej budowy oraz zamierzamy sukcesywnie zwiększać udział niskoemisyjnych środków transportu czy maszyn ciężkich w procesie budowlanym.

CELE STRATEGICZNE

2023

Dążenie do pozyskania z rynku 100% energii elektrycznej pochodzącej z OZE

2026

100% energii produkowanej przez Spółki Grupy Budimex na potrzeby Budimex pochodzi z OZE

2030

Dążenie do zredukowania emisji CO₂ pochodzącej z zakresu 1 i 2 o 20% (w porównaniu do roku 2020)
(cel uwzględnia 33% redukcji emisji pochodzącej z floty samochodowej oraz wykorzystanie energii elektrycznej z OZE)

2050

Osiągnięcie neutralności klimatycznej

Zamykamy
obieg surowców

Zamykanie obiegu surowców rozpoczniemy od analizy potencjałów wdrożenia modelu cyrkularnego w całym łańcuchu wartości tak, aby w kolejnym kroku wypracować i zaimplementować Politykę Cyrkularności. Wynikające z niej standardy działania będą obowiązywały zarówno wewnątrz Grupy, jak i we współpracy z partnerami biznesowymi. Chcemy korzystać z surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł oraz takich, które mają niższy ślad węglowy. Zamierzamy konsekwentnie zwiększać odsetek odpadów poddawanych recyklingowi oraz stosować surowce już pochodzące z recyklingu.

CELE STRATEGICZNE

2024

Poddanie recyklingowi i odzyskowi 70% gleby i ziemi

2024

Poddanie odzyskowi przynajmniej 70% odpadów innych niż niebezpieczne

2025

Opracowanie Polityki Cyrkularności

2026

Wykonanie analiz cyrkularności dla każdego nowego projektu

Chronimy
zasoby

Jednocześnie chcemy zwiększać nasze zaangażowanie na polu ochrony zasobów naturalnych. Aby robić to w sposób świadomy i odpowiedzialny, niezbędne jest przeprowadzenie analiz wpływu na wykorzystanie zasobów wodnych oraz bioróżnorodność. Dążymy do opracowania kompleksowych planów redukcji naszego śladu w tych dwóch wymiarach. Deklarujemy, iż tego ambitnego zadania podejmiemy się z pełnym zaangażowaniem.

CELE STRATEGICZNE

2025

Przeprowadzenie oceny narażenia działalności spółki na stres wodny

2025

Przeprowadzenie analizy zależności działalności spółki od bioróżnorodności oraz wpływu spółki na bioróżnorodność

2025

Wykonanie obliczeń Corporate Biodiversity Footprint (CBF)

2026

Dążenie do Biodiversity Net Positive

Nasze działania wspierają następujące cele zrównoważonego rozwoju