pl

Menu

pl

Zarządzamy w sposób
odpowiedzialny,

bo nasze wartości stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Strategia w obszarze ładu korporacyjnego

Promujemy etyczne postawy w biznesie.

Wyraźny brak zgody na jakiekolwiek przejawy nieuczciwości czy nadużyć są pierwszym krokiem do minimalizowania ryzyka w całym łańcuchu wartości. Jest to dla nas priorytet, dlatego będziemy umacniać standardy działania zarówno wewnątrz Grupy Budimex, jak i we współpracy 
z interesariuszami zewnętrznymi. Stworzenie Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych czy wzmacnianie świadomości przeciwdziałania konfliktowi interesów to jedne z wielu działań, na których będziemy się skupiać w najbliższych latach.

Równolegle, planujemy profesjonalizować zarządzanie ryzykiem poprzez włączenie spektrum ryzyk ESG do rejestru ryzyk i procesów zarządczych w tym obszarze. Będziemy także wzmacniać bezpieczeństwo cyfrowe Grupy Budimex i doskonalić mechanizmy obrony przed cyberzagrożeniem.

Bogna Kuczyńska-Piech

Dyrektor ds. prawnych obszarów korporacyjnych,
radca prawny

Jesteśmy
spółką etyczną

Prowadzimy szereg działań umacniających kulturę etyczną zarówno wśród pracowników, jak i partnerów biznesowych. Chcąc dochować najwyższej staranności w przestrzeganiu standardów zrównoważonego rozwoju, podejmujemy szereg działań, w tym wdrożymy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, a także będziemy prowadzić szkolenia budujące świadomość zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów.

CELE STRATEGICZNE

Cykliczne kampanie informacyjne z obszaru etyki i zarządzania konfliktem interesów

2023

Rewizja i rozbudowanie zagadnień Kodeksu Etyki

2023

Opracowanie podręcznika postępowania w sytuacjach wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów

2024

Opracowanie Kodeksu Partnera Biznesowego

Przeciwdziałamy
korupcji

Nie zgadzamy się na jakiekolwiek formy korupcji w działaniach naszych pracowników w relacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Nie odnotowujemy zdarzeń korupcyjnych i pragniemy utrzymać taki stan, dlatego regularnie przeprowadzamy szkolenia wśród naszych pracowników, aby utrzymać ich wiedzę i wrażliwość w tym obszarze na wysokim poziomie.

CELE STRATEGICZNE

Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń wśród pracowników z zakresu przeciwdziałania korupcji

Świadomie
zarządzamy ryzykiem

Kwestie ESG i ryzyka z nimi związane nie są dla nas odrębnym obszarem niepowiązanym ze strategią biznesową Grupy. Chcemy zarządzać ryzykiem biznesowym i ESG w sposób zintegrowany, aby dzięki temu wspierać zrównoważony rozwój oraz zapewniać stabilny i długoterminowy wzrost wartości Grupy.

CELE STRATEGICZNE

2023

Zintegrowanie ryzyk ESG z systemem zarządzania ryzykiem

Dbamy o
cyberbezpieczeństwo

Zapewnienie najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa jest dla nas priorytetem, dlatego będziemy udoskonalać ochronę systemów informatycznych i podnosić bezpieczeństwo danych wrażliwych poprzez monitoring i zwiększony nadzór nad procesami przetwarzania danych. Jednocześnie szkolimy w tym obszarze naszych pracowników i podnosimy świadomość zagrożeń, a także umiejętności odpowiedniego reagowania na występowanie tych zagrożeń.

CELE STRATEGICZNE

Stałe doskonalenie mechanizmów ochronnych przed cyberzagrożeniami dla systemów informatycznych Grupy Budimex

Nasze działania wspierają następujące cele zrównoważonego rozwoju