pl

Menu

pl

Przedstawiamy nasze cele i zobowiązania, informujemy o postępach

List Prezesa

Szanowni Państwo,

Niewątpliwie przyszło nam żyć w ciekawych czasach. W ostatnim roku słowa te nabrały szczególnej mocy, gdy odbudowujący się optymizm, po długich miesiącach naznaczonych pandemią, został przerwany agresją Rosji na Ukrainę. Wydarzenie to uderzyło w już osłabioną już gospodarkę światową, wywołując jeden z największych kryzysów w historii, także w branży budowlanej. Nagły spadek koniunktury wpłynął na kondycję sektora mającego od lat istotny udział w kształtowaniu budżetu państwa. Historia pokazuje jednak, że kryzys to też szansa na nową drogę w rozwoju. Uważamy, że stawianie przed sobą ambitnych celów i elastyczność w działaniu to jedyna droga do przetrwania w niestabilnych czasach. W niniejszym raporcie przedstawione zostały efekty tej ścieżki a wyniki przeprowadzonej w ostatnim roku analizy już dziś uwzględniamy przy planowaniu naszych kolejnych wyzwań biznesowych.

W 2022 roku obierając za cel konsekwentne dążenie do dalszej dywersyfikacji i wzmacniania biznesu, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu kilku zmian w strukturze Grupy Budimex. Wraz z nowo obranymi kierunkami rozwoju, skupiliśmy się na zbudowaniu obszarów, które pozwolą rozszerzyć naszą działalność w państwach ościennych, a także zrównoważą aktywność biznesową prowadzoną w Polsce. Powołaliśmy do życia trzy podmioty zagraniczne: Budimex Bau GmbH, Budimex Construction Prague s.r.o., Budimex Slovakia s.r.o. i przez cały rok aktywnie wzmacnialiśmy nasz najcenniejszy kapitał – ludzki, który pozwoli ugruntować naszą pozycję na obranych rynkach.

W Budimex SA mamy świadomość, że stały wzrost nie może być realizowany w oderwaniu od zasad odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Wynika to zarówno z charakterystyki branży budowlanej i postępujących zmian klimatu, jak i preferowanego przez nas sposobu zarządzania. Budujemy z ludźmi i dla ludzi, stawiając człowieka i jego potrzeby w centrum. Podejście to stanowi jednocześnie podstawę dotychczasowych i przyszłych aktywności Grupy Budimex w obszarze ESG.

Kierunki rozwoju Grupy Budimex są wytyczane w oparciu u zapisy oraz zadania, które postawiliśmy przed sobą w Strategii CSR na lata 2021-2023. Zdefiniowaliśmy w tym dokumencie sześć obszarów, które są dziś dla nas niezbędnymi elementami funkcjonowania każdej odpowiedzialny firmy – zarówno w kontekście biznesowym, jak i społecznym. Dotyczą one m.in. standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, wpływu na środowisko i klimat, dbałości o rozwój pracowników i ich satysfakcję z pracy, przeciwdziałania nadużyciom oraz prowadzenia dialogu i wspierania lokalnych społeczności. Działania zrealizowane przez nas w 2022 roku, opisane w kolejnych akapitach listu, są odzwierciedleniem i konsekwencją złożonych przez nas deklaracji. Ich kontynuacją i rozszerzeniem będzie opracowywana obecnie Strategia ESG Grupy Budimex.

Transformacja energetyczna to zapisane w unijnych agendach zobowiązanie spoczywające na całym środowisku biznesowym z myślą o dostępności zasobów i warunkach życia przyszłych pokoleń. W Budimeksie SA z pełnym przekonaniem włączamy się w ten proces. W 2022 roku kontynuowaliśmy wysiłki na rzecz ograniczania naszego śladu węglowego. Objęły one szereg rozwiązań z zakresu oszczędzania energii wdrażanych na placach budowy oraz promowanie właściwych postaw wśród pracowników w ramach projektów edukacyjnych. W ubiegłym roku utworzyliśmy także spółkę Circular Construction SA wspierającą nasze cele z zakresu wdrażania zasad gospodarki w obiegu zamkniętym. Budownictwo to wysoce materiałochłonna gałąź gospodarki, dlatego też przy pomocy nowoczesnych technologii zadaniem tej spółki jest recykling odpadów budowlanych w sposób efektywny i ekonomiczny. W tym zielonym filarze kompetencyjnym naszej Grupy Kapitałowej znajdziemy również zakupione spółki Magnolia Energy i Fotowoltaika HIG XIV, które w 2022 roku rozpoczęły budowę farmy wiatrowej i fotowoltaicznej o łączonej mocy ponad 20 MW. Zielony jest także niskoemisyjny transport, który wymagać będzie w niedalekiej przyszłości odpowiedniej infrastruktury. Powołaliśmy więc spółkę Budimex Mobility (dawniej Budimex PPP SA), której celem jest wspieranie podmiotów komercyjnych oraz samorządy w realizacji zadań wynikających z regulacji krajowych i unijnych związanych z redukcją emisji z CO₂ oraz rozwojem czystych technologii. Ponadto jednym z zadań spółki jest przyczynienie się do rozbudowy floty pojazdów elektrycznych wewnątrz największej grupy budowlanej w Polsce. Warto podkreślić, że w niespełna rok firma zakupiła 109 elektrycznych stacji ładowania i zamierza je uruchomić w pierwszym kwartale 2023 roku. Udział Grupy Budimex w rynku OZE postrzegamy jako element wzmacniania efektywności energetycznej oraz portfela biznesowego spółki. Zielona energia to obszar, który będzie wymagać w najbliższych latach ogromnych inwestycji, a my jako firma posiadamy kapitał, który pozwoli na ich realizację w niezbędnej skali.

Odpowiedzialność wobec inwestorów, pracowników i akcjonariuszy sprawia, że jako przedsiębiorstwo musimy uważnie monitorować szanse i zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatu. W 2021 i 2022 roku przeprowadziliśmy analizę ryzyk na podstawie wycznych TCFD, opierając tym samym nasze działania na jasnych i zweryfikowanych przesłankach. Ze względu na charakter prowadzonej działalności oraz ilość wytwarzanych w toku prac odpadów zmierzamy do wprowadzenia modelu cyrkularnego w całym łańcuchu wartości Grupy Budimex. Działania te obejmują m.in. wybór surowców budowlanych pochodzących z certyfikowanych źródeł, zwiększanie odsetka odpadów poddawanych recyklingowi jak i weryfikowanie stosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju przez naszych dostawców i partnerów. Ochrona zasobów naturalnych to dla Grupy Budimex zobowiązanie i priorytet. W 2022 roku kontynuowaliśmy wdrażanie kolejnych polityk i procedur związanych z poszanowaniem bioróżnorodności i zabezpieczaniem lokalnych ekosystemów – zarówno na etapie projektowym, jak i realizacyjnym.

W Grupie Budimex poprzez zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie rozumiemy także nieustanną troskę o relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jesteśmy firmą inkluzywną i otwartą. Dążymy do tego, by naszym pracownikom zapewniać nie tylko stabilne miejsce zatrudnienia, ale również przestrzeń do nieograniczonego rozwoju. Zachęcamy młodzież stojącą na początku drogi zawodowej do budowania swojej przyszłości w branży budowlanej. W 2022 roku z oferty Budimex skorzystało 279 praktykantów. Promujemy równość płci w zakresie warunków płacy i pracy. W minionym roku sukcesywnie zwiększaliśmy parytet kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspieraliśmy je w zdobywaniu kompetencji. Dokonaliśmy również kalkulacji skorygowanej luki płacowej, która wyniosła -1,9%. Grupa Budimex rośnie dzięki zaangażowaniu i pomysłowości ludzi, którym od lat pozwala się rozwijać w swoich strukturach. Każdego roku identyfikuje w organizacji talenty i pomaga im w zdobywaniu nowych umiejętności oraz skutecznej realizacji wybranej ścieżki kariery. W efekcie z końcem 2022 roku decyzją Rady Nadzorczej poszerzono skład Zarządu Grupy o trzech nowych członków, których wieloletnie i zdywersyfikowane doświadczenia wzbogacają kompetencje zarządcze grupy.

Szacunek i troska o pracownika oznacza w Grupie Budimex przede wszystkim dbałość o jego bezpieczeństwo. Naszym niezmiennym priorytetem jest wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie BHP dla branży budowlanej. Posiadamy szereg polityk oraz programów skierowanych do członków naszych zespołów i partnerów, w których aktywnie bierze udział całe nasze środowisko branżowe, np. „Tydzień Bezpieczeństwa”. W 2022 roku usprawnialiśmy i zwiększaliśmy skuteczność rozwiązań związanych z wykrywaniem i analizowaniem incydentów, a płynące z nich wnioski wykorzystywaliśmy w toku aktualizacji istniejących procedur i efektywnych usprawnień na terenie prowadzonych przez nas projektów. Odnotowaliśmy m.in. spadek wskaźnika ciężkości wypadków z poziomu 0,32 do 0,17, zrealizowaliśmy także szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla naszych pracowników.

Chcemy być dobrym sąsiadem. Realizując inwestycje budowlane, przywiązujemy dużą uwagę do potrzeb lokalnych społeczności. Zależy nam na tym, by oprócz korzyści wynikających z nowego obiektu czy elementu infrastruktury, pozostawiać wartość dodaną, wpływając tym samym na komfort życia okolicznych mieszkańców. W 2022 roku odbyliśmy 24 sesje dialogu z lokalnymi interesariuszami, a także przeprowadziliśmy szereg kampanii informacyjnych na temat powierzonych nam inwestycji. W ramach działań społecznych, zrealizowaliśmy m.in. drugą edycję jednego z naszych flagowych projektów – „Dom z Serca”. Zaprosiliśmy również naszych pracowników do włączenia się w pomoc na rzecz Ukrainy poprzez program wolontariatu.

W Grupie Budimex jesteśmy silnie przywiązani do zasad takich jak jakość, uczciwość, terminowość czy transparentność. Dążymy do osiągania najwyższych standardów we wszystkich obszarach naszej aktywności biznesowej. Działamy w sposób etyczny. Dotyczy to także zgodności z wymogami Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej oraz minimalnych gwarancji. W niniejszym raporcie ujawniliśmy odsetek obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych Grupy Budimex powiązanych z unijną taksonomią. Wskazaliśmy także działania podejmowane przez spółkę w zakresie procedur i polityk stojących na straży przestrzegania praw człowieka w naszej organizacji oraz przeciwdziałania korupcji, nieuczciwej konkurencji oraz innym rodzajom nadużyć. Sukcesywnie szkolimy członków naszego zespołu z kluczowych zagadnień z obszaru Compliance. W Grupie Budimex z uwagą monitorujemy dyrektywy Komisji Europejskiej, w tym CSRD i już dziś wdrażamy rozwiązania, które pozwolą nam wypełnić obowiązek sprawozdawczości na nowych zasadach. W ramach obowiązującej Strategii CSR na lata 2021-2023 oraz opracowywanej strategii ESG zobowiązujemy się do poszerzenia zakresu kalkulacji emisji GHG m.in. o ślad wodny. Obecnie przygotowywana strategia ESG będzie obejmowała lata 2023 – 2026.

Chcemy działać zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, ale przede wszystkim w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem naszych pracowników, partnerów, a także beneficjentów prowadzonych inwestycji i ich otoczenia. Człowiek i jakość życia to fundament, na którym będziemy budować nasz potencjał w najbliższych latach. Z ogromną dumą oddaję w Państwa ręce nasz raport niefinansowy za rok 2022. Mimo niesprzyjających okoliczności i piętrzących się wyzwań, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu ludzi, którzy tworzą Grupę Budimex, wychodzimy poza schemat tradycyjnej firmy budowlanej w kierunku nowoczesnego przedsiębiorstwa, odpowiadającego na potrzeby ludzi i poprawiającego jakość ich życia. Stawiamy przed sobą nowe cele biznesowe, rozwijamy się w sposób zrównoważony i innowacyjny, sukcesywnie budując nasze zaangażowanie w transformację energetyczną. Dziękuję wszystkim pracownikom Grupy za Wasz nieoceniony wkład, codzienną pracę oraz wszystko, co udało nam się wspólnie osiągnąć.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu Budimex 
SA Artur Popko