19.05.2023

Budimex publikuje Raport Zintegrowany za 2022 rok

Udostępnij artykuł

Redukcja wypadków, znaczący wzrost wykorzystania odpadów na budowach i zmniejszenie różnic płacowych i stanowiskowych między kobietami i mężczyznami – to wnioski z części wskaźników społecznych objętych raportowaniem ESG wypracowanych przez Budimex w ciągu ostatnich lat – wynika z raportu niefinansowego Grupy Budimex za 2022 rok.

Kolejna edycja sprawozdania uwzględniającego działalność środowiskową i społeczną oraz fundamenty zrównoważonego zarządzania została zaprezentowana przez Budimex. Ponad 80 wskaźników, opartych na standardach GRI, podkreśla wkład Grupy w kształtowanie lepszych warunków życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W raporcie Budimex „Dla Ludzi. Dla lepszego życia” przedstawiono zależności pomiędzy finansowymi i niefinansowymi aspektami funkcjonowania Grupy, a także jej podejście do kwestii środowiskowych, otoczenia społecznego, Pracowników, Klientów czy Partnerów.

– W centrum naszych działań zawsze stawiamy człowieka. To z ludźmi i dla ludzi realizujemy powierzane nam inwestycje i projekty – wspierające mobilność, zwiększające dostępność do miejsc nauki i kultury, wpływające na bezpieczeństwo Polski oraz transformację energetyczną naszego kraju. Poczucie odpowiedzialności i świadomość wpływu, motywują nas do prezentowania naszych aktywności w sposób szczegółowy, transparentny, stale rozszerzając zakres tej analizy – mówi Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA.

Tegoroczne sprawozdanie obejmuje trzy główne obszary wykraczające poza agendę operacyjną: zmiany klimatu i środowisko naturalne, zagadnienia pracownicze oraz zagadnienia społeczne. Raport był również okazją do podsumowania realizacji celów zapisanych w Strategii CSR Grupy Budimex na lata 2021-2023 oraz określonych w Agendzie 2030. W ubiegłym roku Spółka przystąpiła do Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zobowiązując się do wypełnienia 9 celów strategicznych na rzecz rozwoju świata.

– W 2022 roku utrzymaliśmy zakładany poziom realizacji celów w zakresie wyznaczonych w Strategii obszarów odpowiedzialności. W każdym z nich rozpoczęliśmy wdrażanie lub zrealizowaliśmy konkretne działania podnoszące standardy lub zwiększające nasz wkład, przede wszystkim w obszarze należytej staranności, etyki czy BHP – podkreśla Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA. – Wpływ społeczny i troskę o ekologię stawiamy w Budimex na równi z interesami pracowników oraz odpowiedzialnym zarzadzaniem firmą. Stąd m.in. zainaugurowany w ubiegłym roku projekt szkoleniowy z zakresu znaczenia Compliance w funkcjonowaniu naszej Grupy. Szersze spojrzenie na CSR to również zapowiedź opracowywanej przez nas Strategii ESG na lata 2023-2026 – pogłębiającej i rozbudowującej obszary społecznego zaangażowania Budimex – dodaje Prezes Artur Popko.

Zmiany klimatu i środowisko naturalne

W 2022 roku Grupa Budimex rozwijała zielony filar działalności aktywnie włączając się w proces krajowej transformacji energetycznej. W jej portfelu znalazła się m.in. spółka Magnolia Energy, realizująca projekt budowy farmy wiatrowej. Ogółem, w ten segment OZE, firma zainwestowała w ubiegłym roku 32,3 mln zł. Wdrażane rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej oraz prowadzona polityka racjonalizacji konsumpcji energii przyczyniły się z kolei do spadku zużycia paliw, w należących do Grupy budynkach i instalacjach, o 16,1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

– Działanie na rzecz rozwoju zeroemisyjnej gospodarki i transportu, dla neutralizacji wpływu środowiskowego branży budowlanej oraz czystego powietrza, to jeden z wiodących i długofalowych celów strategicznych Grupy. W ubiegłym roku blisko dwukrotnie zwiększyliśmy (215 proc. r/r) udział energii elektrycznej wytworzonej z OZE. Jednocześnie przykładamy dużą wagę do przetwarzania i ponownego wykorzystania materiałów i odpadów budowlanych. Naszą ambicją jest wdrożenie w Budimex zasad gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Prezes Artur Popko.

Budimex SA przywrócił w 2022 roku do ponownego obiegu 45,3 proc. wykorzystanych odpadów innych niż niebezpieczne. Dodatkowo 28,3 proc. przekazano do odzysku poza Spółką.

Zagadnienia pracownicze

Jako przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej, Budimex dąży do utrzymywania i ciągłej poprawy standardów BHP. W minionym roku odnotował spadek wskaźnika ciężkości wypadków do 0,17 względem 0,32 w 2021 roku. Na przestrzeni ostatnich 3 lat firma zmniejszyła ogólną liczbę wypadków przy pracy wśród pracowników – ze 134 (2020 rok) do 86.

Budimex aktywnie promuje zawody inżynieryjne wśród kobiet. Sukcesywnie dąży do zwiększenia ich odsetka na stanowiskach kierowniczych oraz wyrównywania szans w ramach w organizacji. W 2022 roku w Grupie skorygowano lukę płacową do poziomu 1,9 proc. Dla porównania analogiczny wskaźnik w Unii Europejskiej wynosi 13% (dane za 2021 r.). Wśród menadżerów i kierowników kobiety stanowiły w 2022 roku 38% – to wzrost o 19 pkt procentowych w porównaniu do 2020 roku.

– Zależy nam na tym, by Budimex był nie tylko bezpiecznym, ale również atrakcyjnym, różnorodnym i sprawiedliwym miejscem pracy. Oprócz organizowanego cyklicznie „Tygodnia Bezpieczeństwa”, realizujemy szereg szkoleń dodatkowych m.in. z obszaru pierwszej pomocy, a także projektów rozwojowych – „Akademię Kierownika Kontraktu” czy „Murowany Sukces”, czyli program menadżerski skierowany do kobiet – tłumaczy Anna Karyś-Sosińska, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. – Poprzez bycie odpowiedzialnym pracodawcą rozumiemy wspieranie naszych pracowników w różnych wymiarach, nie tylko tym zawodowym. W 2022 roku wprowadziliśmy dyżur psychologa. Przeprowadziliśmy również ponad 30 webinarów i kursów poświęconych tematyce zdrowia psychicznego – dodaje Dyrektor Anna Karyś-Sosińska.

Zagadnienia społeczne

Tworzenie dobrej atmosfery wokół realizowanych inwestycji to nieodłączny element działalności Budimex. Oprócz korzyści z rozwoju budynków i obiektów infrastruktury, Grupa odpowiada na realne, bieżące potrzeby lokalnych społeczności. W 2022 roku swoją kontynuację miały flagowe projekty – „Hello ICE. Budimex Dzieciom”, „Strefa Rodzica” czy „Dom z Serca”. Budimex aktywnie włączył się również w pomoc rzeczową i finansową dla Ukrainy, przekazując pomoc rzeczową i finansową w wysokości ponad 3 mln zł.

– Siłą naszego zaangażowania w działania społeczne jest łączenie odgórnych akcji ze wsparciem oddolnych inicjatyw naszych Pracowników. W ubiegłym roku, w obliczu wybuchu wojny w Ukrainie, zrealizowaliśmy siedem projektów zgłoszonych w ramach „Grantu na Wolontariat”, przekazując na ten cel 136 tys. zł. W ten sposób mogliśmy nie tylko rozszerzyć zasięg pomocy, ale również dotrzeć z nią bezpośrednio, do konkretnych osób oraz rodzin dotkniętych skutkami konfliktu – mówi Dyrektor Anna Karyś-Sosińska.

Raport zintegrowany za rok 2022 został opracowany na podstawie wewnętrznego modelu raportowania Grupy Budimex, w oparciu o wskaźniki GRI Standards, w wersji zaktualizowanej, z listopada 2021 roku. Zakres dokumentu uwzględnia dobre praktyki TCFD (ang. Task-force for Climate-related Disclosure). Sprawozdanie zostało również poddane nieobligatoryjnej weryfikacji niezależnego audytora – firmy Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

Pełna wersja Raportu dostępna jest na stronie: https://raportroczny.budimex.pl/2022/

Pobierz plik - obrazek

Budimex Sprawozdanie 2022

Dla Ludzi Dla Lepszego Zycia Grupa Budimex Prezentuje Raport Zintegrowany Za 2022