23.02.2022

Komentarz Artura Popko – Prezesa Budimex SA do wyników finansowych za 2021 rok

Udostępnij artykuł

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych w 2021 roku. Pomimo trudnych warunków rynkowych spowodowanych efektami pandemii COVID-19, i rosnącymi cenami kluczowych materiałów odnotowaliśmy wzrost zysku brutto Grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 427 milionów złotych w roku 2020 do 554 milionów złotych 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 5,5% do 7,0%. Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 milionów złotych w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości.

GrupaBX

Odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody w segmencie usługowym kolejny rok z rzędu rosły w tempie dwucyfrowym (+28%) natomiast w części budowlanej odnotowaliśmy niewielki spadek (-3%) przy czym w samym czwartym kwartale, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przychody w części budowlanej były wyższe o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Produkcja budowlano-montażowa w 2021 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 7,9% z poziomu 108,5 miliarda złotych w roku 2020 do 117,1 miliarda złotych w 2021 roku. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła o 5,0% natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł aż 10,7%.

Sektorbudowlany

W ramach budownictwa ogólnego wartość produkcji sprzedanej wzrosła zarówno w części mieszkaniowej (+7,2%) jak i niemieszkaniowej (+3,7%). W większości obszarów budownictwa niemieszkaniowego odnotowano wzrost (hotele +9,7%, biurowce +11,6%, budynki przemysłowe +16,6%). Zmniejszenie skali rocznej produkcji dotyczyło przede wszystkim budownictwa handlowo-usługowego (-16,0%). Wartość produkcji sprzedanej budownictwa inżynieryjnego wzrosła we wszystkich obszarach (drogi, koleje, hydrotechnika, przesył gazu i energii) oprócz części dotyczącej lotnisk.  

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 7 282 miliony złotych (-3,4% r/r) notując przy tym poprawę rentowności brutto z 4,9% do 5,6%.

Segmentbudowlany

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży 2021 roku w segmencie budowlanym jest nieco niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Warto przy tym zaznaczyć, że dynamika spadku w pierwszej połowie roku wyniosła -10,4% (ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w pierwszym kwartale a także ze względu na czas pandemii  wydłużony czas oczekiwania związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kilku istotnych zleceniach z obszaru drogowego, a w drugiej połowie roku była dodatnia i osiągnęła +2,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Niższy poziom kontraktacji w 2021 roku wynikał głównie z mniejszej liczby przetargów w segmencie budownictwa kolejowego. Mamy nadzieję, że zmiana źródeł finansowania inwestycji kolejowych i nowo ogłoszone przetargi na początku 2022 roku zmienią zasadniczo tą sytuację. Rentowność brutto segmentu budowlanego wyniosła 5,6% i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wyniosła 4,9%.

Po okresie intensywnego wzrostu aktualnie obserwujemy stabilizację cen materiałów. Na kontraktach, które spółka podpisała w 2020 roku, rentowność stabilizowana jest możliwa dzięki mechanizmom częściowej waloryzacji, a także polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów.

W 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 7 miliardów złotych. Naszym priorytetem, niezmiennie, jest dbanie o rentowność portfela zamówień. W „poczekalni” mamy kolejne zlecenia warte przeszło 2 miliardy złotych. Na koniec grudnia 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła poziom 13 miliardów złotych.

Grupa Budimex zakończyła 2021 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,6 miliarda złotych. W czerwcu 2021 r. wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 426 milionów złotych, co dało 16,70 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Ponadto, 18 października 2021 roku wypłaciliśmy zaliczkę na poczet dywidendy za 2021 rok w kwocie 14,90 zł na akcję (ponad 380 milionów złotych). To był trzynasty rok z rzędu, gdy podzieliliśmy się zyskiem z akcjonariuszami.

2021 to kolejny rok intensywnego wzrostu Grupy FBSerwis, która istotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży utrzymując przy tym wysoką rentowność.

Segmentuslugowy

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności spółki Budimex Parking Wrocław) wyniosły 780 milionów złotych i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 27,9%. Osiągnięty wolumen sprzedaży był znacznie wyższy niż nasze plany, co wynikało przede wszystkim ze zwiększonych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 81 milionów złotych w porównaniu do 74 milionów złotych w roku 2020.

Pracujemy nad zwiększeniem potencjału gospodarczego Grupy FBSerwis, między innymi poprzez inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk. Dzięki temu jesteśmy w stanie zwiększać skalę działalności, wykorzystując zasoby, które już mamy. Niezależnie prowadzone są także projekty akwizycyjne. W tym momencie poszukujemy spółek, które pomogą nam realizować bieżące zadania i jednocześnie przyczynią się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży tak, aby w roku 2026 osiągnąć 1 mld przy jednoczesnym zachowaniu poziomu rentowności.

Kończymy 2021 rok z wysokim portfelem zamówień na poziomie 13 miliardów złotych.

Analizując poziom kontraktów, w „poczekalni”, które planujemy podpisać w najbliższych miesiącach, mamy w dużej mierze zabezpieczony front robót do końca 2023 roku, dlatego selektywnie podchodzimy do nowych ofert, rzetelniei odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy, szczególnie w otoczeniu dynamicznie zmieniających się cen.

2021 rok przyniósł istotne wzrosty kosztów materiałów, szczególnie w pierwszych dwóch kwartałach. Aktualnie ceny kluczowych asortymentów nie wykazują takiej zmienności, jednak ze względu na rosnące ceny paliwa, energii i uprawnień do CO2 należy przygotować się na dalsze wzrosty, prawdopodobnie nie aż tak drastyczne jak w ubiegłym roku. Pozytywnie oceniamy wpływ klauzul waloryzacyjnych, które przynajmniej częściowo rekompensują wzrost cen materiałów. Widzimy natomiast, że przy aktualnej sytuacji makroekonomicznej, limit waloryzacji na poziomie 5% jest niewystarczający. Cieszymy się, że zamawiający podnoszą dla nowych kontraktów ten limit.

2021 rok był okresem intensywnego rozwoju Grupy Budimex i przygotowania do ekspansji geograficznej zgodnie z wewnętrznymi założeniami. W ramach zaplanowanych działań na rynkach niemieckim, czeskim i słowackim utworzyliśmy spółki celowe. Na rynku niemieckim podpisaliśmy pierwsze zlecenie. Kolejnym krokiem milowym będzie wygranie kontraktu na rynku czeskim i słowackim, gdzie naszym celem są przede wszystkim  projekty drogowe oraz hydrotechniczne.

Zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju Grupy Budimex konsekwentnie pracujemy nad projektami farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, zarówno na lądzie jak i na morzu. 22 lutego 2022 roku sfinalizowaliśmy transakcję zakupu spółki realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy do 7 MW. To dla nas pierwszy, bardzo ważny krok, który oznacza wejście Budimex w segment wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy. Nowy projekt w portfelu Budimex przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych z szacunkową roczną produkcją w wysokości przekraczającej 25 GWh.

Naszym celem w najbliższym roku jest utrzymanie pozycji lidera w kluczowych segmentach rynku budowlanego. Patrząc na aktualny portfel zamówień spodziewamy się, że kolejne kwartały, i w konsekwencji cały rok 2022, powinny przynieść utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży. W ubiegłym roku zakończyliśmy także kilka trudnych kontraktów, co powinno pozwolić na osiągnięcie rentowności powyżej wskaźników rynkowych.

Planujemy dalsze inwestycje w OZE przy jednoczesnym wyjściu na wybrane rynki zagraniczne, zgodnie z kierunkami rozwoju przyjętymi przez Grupę Budimex. Wysoka pozycja gotówkowa, obejmująca m.in. środki pieniężne z tytułu sprzedaży Budimex Nieruchomości, daje szerokie możliwości inwestycyjne, które wspierać będą wejście w nowe obszary.

Grupa Budimex inwestuje również w innowacyjne rozwiązania w tym zielone technologie tj. mające na celu zmniejszenie śladu węglowego. Planujemy, aby do 2030 roku cała energia, jaką zużywamy, pozyskiwana była z zielonych źródeł. Analizujemy także inwestycje w młode spółki technologiczne działające proekologiczni. W ramach konkursu Budimex Startup Challenge wybraliśmy 5 firm i zobowiązaliśmy się do współpracy z nimi.

Podchodzimy do naszych realizacji rzetelnie i dbając o terminowość, nie zapominamy przy tym jednak o kreatywności i innowacyjności, stale dążąc do rozwijania kluczowych obszarów działania Spółki oraz zwiększenia jej konkurencyjności. Aktualnie testujemy możliwości ponownego wykorzystania odpadów budowlanych np. destruktu asfaltowego w procesie budowlanym, zastępujemy klasyczne materiały kompozytami czy zamiennikami ekologicznymi, wykorzystujemy także możliwości prefabrykacji. Coraz częściej stosujemy nowoczesne technologie jak drony, scanning 3D, robotyzację procesów, BIM czy zaawansowane oprogramowania do zarządzania inwestycjami.

Pomimo wymagającego otoczenia dotrzymujemy zobowiązań kontraktowych i realizujemy powierzone zadania zgodnie z zapisami, dbając przy tym o jakość oraz zachowanie najwyższych standardów środowiskowych i społecznych. W 2021 roku nasze starania zostały docenione licznymi nagrodami, w tym w konkursie Diamenty Sustainable Economy w kategorii Lider Zrównoważonego Budownictwa. Zdobyliśmy także aż pięć nagród Budowa Roku 2020, najwięcej wśród wszystkich generalnych wykonawców. Nasza budowa nowego bloku w elektrowni Turowie została uznana przez Państwową Inspekcję Pracy za najbezpieczniejszy plac budowy w 2021 r.

Budimex od lat prowadzi także projekty służące jego zrównoważonemu rozwojowi. W 2021 roku ogłosiliśmy „Strategię CSR na lata 2021–2023”, która odwołuje się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Mimo trwającej pandemii, w 2021 roku nadal rozwijaliśmy swoje autorskie programy społeczne, tj. „Strefę Rodzica. Budimex Dzieciom” oraz „Hello ICE. Budimex dzieciom”. W ramach Hello ICE w ubiegłym roku powstały kolejne pasy 3D w 4 lokalizacjach, a ponad 1700 dzieci wzięło udział w zorganizowanych przez firmę dniach bezpieczeństwa. Do tej pory Budimex uruchomił 39 Stref Rodzica w polskich szpitalach na oddziałach dziecięcych. W 2021 roku zostało powstało 5 Stref Rodzica (w Białymstoku, Świeciu, Lublinie, Włocławku i Środzie Śląskiej).

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy również drugą edycję programu „Dom z serca”, w ramach której łączymy siły z innymi firmami, aby wybudować, wyposażyć i przekazać dom dla wielodzietnej, potrzebującej rodziny z Brus, w województwie pomorskim. Nowy dom będzie przestrzenią do życia, w której dzieci będą miały odpowiednie warunki do nauki i rozwijania talentów. Projekt ten – gest serca – ma na celu pomoc rodzinom wielodzietnym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie zachęca inne firmy do inicjowania podobnych działań pomocowych skierowanych do tej grupy potrzebujących.

Osiągnięty kolejny rok z rzędu wynik netto z działalności kontynuowanej w wysokości 451 milionów złotych pozwala na dalsze wzmocnienie stabilnej pozycji Grupy i stanowi pozytywną perspektywę jej dalszego efektywnego funkcjonowania.

Pobierz plik - obrazek

4q2021 Informacja Prasowa Budimex