11.05.2023

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA, Artura Popko do danych finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2023 roku

Udostępnij artykuł

Pierwszy kwartał 2023 roku oceniamy jako bardzo dobry. Rentowność na każdym poziomie wyniku poprawiła się, pokazując stabilną pozycję Grupy Budimex i dała jeszcze lepsze perspektywy na dalszy odpowiedzialny rozwój, w związku z rosnącym zaangażowaniem w sektor OZE.

Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 102 milionów złotych (w porównaniu do 57 milionów złotych w pierwszym kwartale 2022 roku) notując przy tym wzrost rentowności z 3,6% do 5,3%. Przychody Grupy wzrosły o 21,3% co przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej wpłynęło na poprawę rentowności marży brutto.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 143 miliony złotych przy rentowności 7,4% w porównaniu do 3,9% w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej, co jest efektem wyższych przychodów finansowych z tytułu odsetek.

bx 1

Odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy, zarówno w części budowlanej (+20,1%) jak i w części usługowej (+31,1%).

Produkcja budowlano-montażowa w pierwszym kwartale 2023 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 16,2% z poziomu 23,4 miliarda złotych do 27,2 miliarda złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła o 6,6% natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł aż 29,7%.

bx 2

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła w pierwszym kwartale 2023 roku 1724 milionów złotych (+20,1% r/r), notując przy tym wzrost zarówno rentowności operacyjnej (z 3,0% do 4,7%), jak i rentowności brutto (z 3,2% do 7,0%).

bx 3

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku w segmencie budowlanym była zauważalnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki i dobrze zdywersyfikowany portfel zamówień, a także sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na zwiększenie przychodów o ponad 20%. Korzystny wpływ na sprzedaż miał przede wszystkim obszar kontraktów drogowych – duża część kontraktów, która w pierwszym kwartale 2022 znajdowała się w fazie projektowania, przeszła w fazę realizacji, wykazując wyższe przychody.

Rentowność operacyjna segmentu budowlanego wyniosła 4,7% i była znacząco wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wyniosła 3,0%. W omawianym okresie branża budowlana w mniejszym stopniu niż rok wcześniej odczuwała skutki zaburzonych łańcuchów dostaw, wywołanych wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Skutkowało to większą przewidywalnością cen oraz dostępnością głównych asortymentów materiałów budowlanych, którą widać na przykładzie stali czy betonu.

Dodatkowo, ceny usług oferowanych przez głównych podwykonawców w pierwszym kwartale bieżącego roku podlegały zauważalnie mniejszym wahaniom niż miało to miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to szczególnie zauważalne w obszarze budownictwa kubaturowego. Jednocześnie efekty wzrostów cen materiałów budowlanych oraz robocizny, obserwowanych od momentu złożenia oferty do chwili rozpoczęcia prac budowlanych (w przypadku kontraktów realizowanych w formule „Projektuj i buduj” jest to zazwyczaj ponad rok), zostały częściowo zaabsorbowane dzięki zwiększeniu poziomu waloryzacji na kontraktach budowlanych realizowanych dla publicznych zamawiających.

Rentowność brutto segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 7,0% i była zdecydowanie wyższa niż w pierwszym kwartale 2022 roku, kiedy wyniosła 3,2%. W pierwszym kwartale 2023 roku, poza wzrostem rentowności na poziomie operacyjnym, rentowność na poziomie zysku brutto była wspierana przez pozytywny wynik wypracowany na działalności finansowej z tytułu uzyskanych odsetek od depozytów.

W pierwszym kwartale 2023 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 600 milionów złotych. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec marca 2023 roku wyniósł 12,6 miliarda złotych i zabezpiecza front prac na cały bieżący rok i daje perspektywę utrzymania wysokiego poziomu sprzedaży na lata 2024-2025. Intensywna praca nad akwizycją nowych ‎projektów sprawiła, że ‎wartość projektów oczekujących na podpisanie, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy została oceniona najwyżej to aktualnie ponad 5,3 miliardów złotych. W perspektywie nadchodzących kwartałów, powinno się to przełożyć na utrzymanie wysokiej wartości portfela zamówień.

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2023 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie blisko 3,3 miliarda złotych. Wypełniając założenia przyjętej polityki dywidendowej, Zarząd Budimex SA zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego za rok 2022 w wysokości 459 milionów złotych, co stanowi 17,99 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidenda miałaby zostać wypłacona w czerwcu 2023.

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa FBSerwis odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 51,4 milonów złotych przy zachowaniu dobrej rentowności. Zysk brutto wyniósł 23 miliony złotych w porównaniu do 16 milionów złotych w pierwszym kwartale 2022 roku.

bx 4

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław) wyniosły 217 milionów złotych i były o  31,1% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wolumenu sprzedaży został osiągnięty w każdym z segmentów działalności na wyższym od założonego przez nas poziomu. Wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zwiększonej skali działalności (nabycie udziałów w nowym przedsięwzięciu, wzrost przerobu odpadów oraz większa liczba realizowanych kontraktów w  segmencie drogowym)‎.

Perspektywy rynkowe

Aktualny portfel zamówień Grupy Budimex w pełni zabezpiecza front robót i daje perspektywę utrzymania wysokiego poziomu sprzedaży w latach 2024-2025. 

Pozytywnie oceniamy decyzję zamawiających w obszarze infrastruktury o zwiększeniu wskaźników waloryzacji kontraktów budowlanych. W obliczu utrzymującej się podwyższonej inflacji oraz ogólnej niepewności gospodarczej pozwala to stabilizować rentowność zleceń długoterminowych i w konsekwencji pozytywnie wpływa na stabilność całego sektora.

Wyzwania najbliższych kwartałów to przede wszystkim uzupełnienie portfela zamówień. Z jednej strony nasze obawy o zaostrzenie konkurencji na rynku drogowym materializują się. Niewykluczone, że w perspektywie kilku kwartałów konsekwencją agresywnej polityki cenowej konkurentów będzie presja na marże w branży. Mając na uwadze niepewną sytuację makroekonomiczną i wahania cen materiałów niezmiennie podchodzimy ostrożnie do nowych ofert, rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy. Liczymy, że pozostali uczestnicy rynku również podejdą do składania ofert w najbliższych miesiącach rzetelnie i z odpowiednią rozwagą. Z drugiej strony obserwujemy utrzymujące się opóźnienia w finansowaniu projektów kolejowych, gdzie mamy kilka istotnych kontraktów oczekujących na podpisanie. To utwierdza nas w  przekonaniu, że obrane kierunki rozwoju, w tym dywersyfikacja segmentowa poprzez umocnienie pozycji w segmencie hydrotechnicznym oraz militarnym, a także ekspansja na rynki zagraniczne pozwolą na zachowanie długoterminowego trendu wzrostu portfela zamówień i przychodów segmentu budowlanego przy zachowaniu stabilnej rentowności. Liczymy, że dodatkowym impulsem wzrostu części budowalnej staną się  projekty własne z obszaru OZE.

Kontynuując obrany kierunek dynamicznego rozwoju w obszarze inwestycji w energię odnawialną, w ostatnich tygodniach podpisaliśmy umowę z naszym wspólnikiem – Ferrovial o powołaniu nowej spółki joint-venture BXF Energia, która aktualnie pracuje nad projektami o mocy 110 MW w energetyce wiatrowej i 112 MW w fotowoltaice na różnym etapie zaawansowania. W perspektywie 4-5 lat nasz cel to portfel projektów OZE o mocy ok. 500 MW z wiatru i słońca w eksploatacji lub budowie.

Nagrody i wyróżnienia

Wspieranie rozwoju krajowej gospodarki oraz poprawa jakości życia beneficjentów realizowanych inwestycji to jedne z kluczowych celów działalności Budimex. Nasze zaangażowanie znalazło odzwierciedlenie w wyróżnieniach przyznanych firmie w pierwszym kwartale tego roku. Otrzymaliśmy nagrodę WNP Awards za wkład w zmianę na lepsze polskiego rynku oraz tytuł Spółki Dywidendowej Roku 2022 Fundacji Invest Cuffs. Budimex został również Budowlaną Firmą Roku Magazynu „Builder”.

Edukacja

Kontynuując nasze wysiłki na rzecz promowania pracy w branży budowlanej,
z początkiem marca zainaugurowaliśmy nową odsłonę programu praktyk studenckich Akademii Budimex. Z projektu „Praktyka jest miarą sukcesu” skorzysta 250 studentów z całej Polski. W ramach działań skierowanych do szkół średnich, w pierwszym kwartale 2023 roku, nawiązaliśmy współpracę z Technikum Kolejowym w Warszawie, obejmującą wspólne działania naukowo-techniczne i przedsięwzięcia szkoleniowe.

Cały czas realizujemy również projekt specjalny z Fundacją Zwolnieni z Teorii, który 21 kwietnia miał swój wielki finał. W ciągu kilku miesięcy odwiedziliśmy 127 techników w całej Polsce. Nawiązaliśmy współpracę z 40 szkołami, a 34 zespoły uczniów, we współpracy z naszymi ekspertami, podjęły się wyzwania stworzenia autorskich projektów CSR. Od 1 marca grupa uczestników programu rozpoczęła także praktyki w Budimex.

Działania ESG

W Budimex chcemy być dobrym sąsiadem, odpowiadającym na potrzeby lokalnych społeczności. Jako generalny wykonawca budowy tramwaju do warszawskiego Wilanowa, zazieleniamy przestrzeń miejską. Na początku roku rozpoczęliśmy pierwszy etap projektu „Przystanek Zieleń”, w którym do wiosny 2024 roku zasadzimy 400 dodatkowych drzew a docelowo 1000, z uwzględnieniem nasadzeń kompensacyjnych, wzdłuż linii tramwajowej w dzielnicach Mokotów i Wilanów.

Jako firma wywodząca się z branży budowlanej przywiązujemy również dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa. Na początku tego roku ruszyła trzecia edycja autorskiego programu Budimex – „Hello ICE”, objęta patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem projektu jest promowanie właściwych zachowań na drodze ‎wśród ‎dzieci. Pierwszy dzień zajęć edukacyjnych odbył się w Ziębicach.

Pobierz plik - obrazek

1q2023 Informacja Prasowa 04 05 2023docx

Budimex Prezentacja Inwestorska 1q23