09.05.2024

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Artura Popko do danych finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2024 roku

Udostępnij artykuł

  • W 1 kwartale 2024 roku przychody ze sprzedaży Grupy Budimex wyniosły 1 645 milionów złotych (-15,2% r/r), a zysk netto[1] osiągnął poziom 119 milionów złotych co stanowi wzrost o 13 milionów złotych (+12,1%).
  • Rentowność operacyjna Grupy poprawiła się znacząco w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęła poziom 7,0% (w  porównaniu do 5,3% w 1 kwartale 2023 roku), przy rentowności segmentu budowlanego wynoszącej 6,7%.
  • Rentowność brutto Grupy wyniosła 9,4% w porównaniu do 7,4%
    w 1 kwartale 2023 roku.
  • Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec marca 2024 roku wyniósł 14,6 miliarda złotych i zabezpiecza front prac na cały bieżący rok oraz większość roku 2025. Dodatkowo, wartość kontraktów oczekujących na podpisanie sięgnęła 10 miliardów złotych.
  • Grupa Budimex konsekwentnie realizuje politykę dywidendową, a wysoka pozycja gotówkowa netto sięgająca 3,9 miliarda złotych pozwala zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 911 milionów złotych, 35,69 złotych na akcję.

Pierwszy kwartał 2024 roku oceniamy jako bardzo dobry. Rentowność na każdym poziomie wyniku poprawiła się, a zdywersyfikowany geograficznie portfel zamówień wzrósł do 14,6 miliarda złotych, zabezpieczając optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz bezpieczną perspektywę na nadchodzące kwartały. Utrzymana wysoka pozycja gotówkowa pozwoli Grupie na dalszy, zrównoważony rozwój, finansowanie inwestycji w sektorze OZE oraz realizowanie projektów deweloperskich w formule inwestuj i buduj. Niższe przychody w I kwartale były wynikiem trudnych warunków pogodowych w styczniu, większej od przeciętnej dni wolnych od pracy oraz zrealizowania wysokiego poziomu produkcji wyprzedzająco w IV kwartale 2023 roku.

Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 115 milionów złotych (w  porównaniu do 102 milionów złotych w pierwszym kwartale 2023 roku) notując przy tym wzrost rentowności z 5,3% do 7% mimo spadku przychodów Grupy r/r.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 155 milionów złotych przy rentowności 9,4% w porównaniu do 7,4% w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Podobnie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, rentowność na poziomie zysku brutto była wspierana przez działalność finansową na którą składały się głównie odsetki uzyskane od wysokiej pozycji gotówkowej netto Grupy.

1

Produkcja budowlano-montażowa w pierwszym kwartale 2024 roku (w cenach bieżących) spadła rok do roku o 4,2% z poziomu 27,2 miliarda złotych do 26,1 miliarda złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana spadła o 1% natomiast w obszarze infrastrukturalnym zanotowano spadek na poziomie 8%.

2

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła w pierwszym kwartale 2024 roku 1 415 milionów złotych (-17,9% r/r), notując przy tym wzrost zarówno rentowności operacyjnej (z 4,7% do 6,7%), jak i rentowności brutto (z 7,0% do 9,5%).

3

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2024 roku w segmencie budowlanym była zauważalnie niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek sprzedaży wynikał głównie z cyklu inwestycyjnego największych zamawiających, w szczególności w obszarze ‎kolejowym. Dodatkowo zakończona została realizacja kilku istotnych kontraktów, które w ubiegłym roku miały duży udział w przychodach ze sprzedaży.

Rentowność operacyjna segmentu budowlanego wyniosła 6,7% i była znacząco wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wyniosła 4,7%. Na obserwowany wzrost złożyło się kilka ‎czynników. Jednym z nich była stabilizacja cen oraz większa dostępność materiałów budowalnych oraz usług ‎podwykonawców. Poprawę rentowności operacyjnej odnotowaliśmy m.in. w segmencie budownictwa ‎kubaturowego, który dzięki zakończeniu i rozliczeniu w ubiegłym roku kilku dużych i trudnych kontraktów oraz ‎większej dostępności podwykonawców w bieżącym kwartale osiągnął wyższą rentowność niż w ‎analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rentowność brutto segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 9,5% i była zdecydowanie wyższa niż w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy wyniosła 7,0%. W pierwszym kwartale 2024 roku, poza wzrostem rentowności na poziomie operacyjnym, rentowność na poziomie zysku brutto była wspierana przez pozytywny wynik wypracowany na działalności finansowej z tytułu uzyskanych odsetek od depozytów.

W pierwszym kwartale 2024 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 2 703 milionów złotych. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec marca 2024 roku wyniósł 14,6 miliarda złotych z czego ponad 1 miliard złotych przypadał na kontrakty budowlane pozyskane poza granicami Polski. Tak wysoka wartość portfela zamówień zabezpiecza Grupie front prac na cały bieżący rok i większość roku 2025. Intensywna praca nad akwizycją nowych ‎projektów sprawiła, że ‎wartość projektów oczekujących na podpisanie oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy została oceniona najwyżej to aktualnie 10 miliardów złotych. W perspektywie nadchodzących kwartałów powinno się to przełożyć na utrzymanie stabilnej wartości portfela zamówień oraz odpowiedzialne ofertowanie w nadchodzących przetargach.

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2024 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie blisko 3,9 miliarda złotych. Wypełniając założenia przyjętej polityki dywidendowej, Zarząd Budimex SA zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego za rok 2023 w wysokości 749,6 milionów złotych oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w kwocie 161,6 milionów złotych, co daje łącznie 35,69 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidenda miałaby zostać wypłacona w czerwcu 2024.

Mostostal Kraków angażuje się w projekt atomowy

Amerykański Westinghouse wybrał Mostostal Kraków, spółkę z Grupy Budimex do wsparcia budowy pierwszej ‎elektrowni jądrowej w Polsce. Odpowiedzialny za projekt amerykański ‎koncern powierzył, wchodzącej w skład Grupy Budimex, firmie produkcję ‎oraz montaż konstrukcji stalowych. Rozmowy z wykonawcą na temat ‎wykonania części budowlanej prowadzi również Budimex SA.‎

Szczególnym wydarzeniem było także wybranie Mostostalu Kraków jako wykonawcy konstrukcji stalowej nowego mostu drogowego nad Niemnem w Kownie o masie 6 200 ton.

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa FBSerwis odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,3 milionów złotych przy zachowaniu dobrej rentowności.

4

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności spółek z obszaru OZE, Budimex Mobility oraz Budimex Parking Wrocław) wyniosły 230 milionów złotych i były o 6,1% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Perspektywy rynkowe

Portfel zamówień Grupy Budimex osiągnął na koniec pierwszego kwartału 2024 roku rekordowy poziom przekraczając 14 miliardów złotych. Ten poziom w pełni zabezpiecza front robót do końca bieżącego roku i jednocześnie daje mocne fundamenty działalności na lata 2025-2026. Aktualny portfel daje perspektywę stabilnej marży, został zbudowany na kontraktach podpisanych w ostatnich 2-3 latach, które ‎ofertowane były według aktualnych cen, a dodatkowo w większości projektów przewidziana jest waloryzacja. ‎

Ostanie kilka kwartałów w Grupie Budimex to czas wytężonej pracy i przygotowywania organizacji do wzrostu w kolejnych latach, zarówno na rynku polskim jaki i rynkach ościennych. Zbudowaliśmy struktury niezbędne do efektywnej realizacji rekordowego portfela zamówień. Nasze działania mają na celu przygotowanie całej organizacji do zrównoważonego wzrostu, z uwzględnieniem ambitnych celów jakie wyznaczyliśmy w strategii ESG na lata 2023-2026.

Realizujemy nasze założenia biznesowe na bieżąco dostosowując się do dynamicznie zmieniających się warunków. Ostatnie lata pokazały, że musimy uważnie obserwować otoczenie i odpowiednio reagować w sposób, który pozwoli długoterminowo odpowiedzialnie realizować wyznaczone cele. Patrząc na kolejne kwartały na horyzoncie rysują się wyzwania związane z kontrolą kosztów i efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi w obliczu niedostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników, a także odbudową portfela zamówień w obszarze kolejowym i energetycznym. Nasze obawy o zaostrzenie konkurencji w ostatnich kwartałach zmaterializowały się. Niezmiennie jednak podchodzimy ostrożnie do nowych ofert, rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy. Priorytetem dla Grupy jest pozyskiwanie rentownych zleceń z dobrze rozpoznanymi ryzykami. Liczymy, że pozostali uczestnicy rynku również podejdą do składania ofert w najbliższych miesiącach rzetelnie i z odpowiednią rozwagą.

Agresywna walka o zlecenia i wahania w akcji przetargowej kluczowych zamawiających związane z cyklami inwestycyjnymi utwierdzają nas w obranym kierunki rozwoju. Liczymy, że dywersyfikacja segmentowa poprzez umocnienie pozycji w segmencie hydrotechnicznym, wejście na rynek przesyłu energii, a także ekspansja na rynki zagraniczne pozwolą na zachowanie długoterminowego trendu wzrostu portfela zamówień i przychodów segmentu budowlanego. Dodatkowym impulsem wzrostu części budowalnej staną się projekty deweloperskie realizowane wspólnie z partnerami oraz wewnętrzne projekty z obszaru OZE.

W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy akwizycję kolejnego projektu z obszaru OZE. Projekt Azalia przewiduje budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60 MW w województwie podkarpackim co oznacza, że wraz z tą transakcją grupa zwiększyła swoje moce w fazie budowy i eksploatacji do około 80 MW. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie farmy do sieci. To jest kolejny krok w realizacji naszej strategii budowy portfela własnych, odnawialnych źródeł energii o mocy 500 MW. Niezależnie od akwizycji, samodzielnie pracujemy nad projektami farm wiatrowych i fotowoltaicznych – na ten moment na różnym etapie rozwoju posiadamy ponad 800 MW projektów fotowoltaicznych i wiatrowych.

Zrównoważony rozwój w Budimex

Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna to nasze priorytety oraz silne zobowiązanie, które ma swoje odzwierciedlenie w podejmowanych przez Budimex działaniach. Dbając o planetę oraz komfort osób mieszkających w sąsiedztwie inwestycji realizujemy m.in. akcję Przystanek Zieleń związaną z budową Tramwaju na Wilanów. W marcu br. zbieraliśmy zgłoszenia do trzeciego etapu, w którym wraz z lokalnymi wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi oraz przy wsparciu wolontariuszy Budimex zasadzimy łącznie 410 drzew i 50 krzewów.

Wśród celów, które jako organizacja postawiliśmy przed sobą w obszarze społecznym Strategii ESG Budimex na lata 2023-2026 jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi pokoleniami. Chcemy kreować w oczach młodzieży pozytywny wizerunek budownictwa i zachęcać ich do pracy w branży. W marcu br. wystartowała tegoroczna edycja programu praktyk studenckich w Budimex – „Znajdź swój klucz do sukcesu”. Przygotowaliśmy blisko 250 miejsc dla osób kształcących się na kierunkach inżynieryjnych, a także w dziedzinie HR, finansów czy IT. Jesteśmy ogromnie dumni z tej inicjatywy, szczególnie, że po zeszłorocznej odsłonie projektu, aż 84 proc. uczestników zadeklarowało chęć kontynuowania współpracy z Budimex.

Młode kadry do wyboru budownictwa jako ścieżki kariery zachęcamy także łącząc siły z uczelniami. W styczniu tego roku podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. To 41 szkoła wyższa lub techniczna i trzecia w Krakowie, z którą Budimex rozpoczął w ciągu ostatniego roku długofalową współpracę. Razem z UEK będziemy działać w obszarze szkoleniowym, a także prowadzić badania nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań dla branży budowlanej.

Obok edukacji ważnym obszarem zaangażowania Budimex jest działania na rzecz regionów i społeczności, w których jako firma jesteśmy obecni. W pierwszym kwartale 2024 roku zrealizowaliśmy ponad 15 projektów wsparcia sąsiadów naszych budów na kwotę ponad 0,6 mln zł.

Nagrody i wyróżnienia

Budimex wszedł do indeksu największych spółek giełdowych WIG-20. Otrzymaliśmy także nagrodę Byki i Niedźwiedzie gazety giełdowej Parkiet oraz Diament Forbesa za osiągnięte wyniki finansowe.

[1] Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Pobierz plik - obrazek

2024 05 09 1q2024 Informacja Prasowa Komentarz Prezesa