26.07.2023

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Artura Popko do danych finansowych Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2023 roku

Udostępnij artykuł

Bardzo dobra kondycja Grupy umożliwia odpowiedzialną realizację celów, jakie przed sobą stawiamy. Rentowność operacyjna jak i wynik netto za drugi kwartał są jeszcze lepsze niż w pierwszym kwartale 2023, stąd całe pierwsze półrocze  2023 roku oceniamy jako bardzo dobre. Kontynuujemy  rozwój na rynkach zagranicznych oraz w dalszym ciągu wzmacniamy zaangażowanie w OZE tak, aby osiągnąć ambitny cel neutralności klimatycznej w roku 2050.

Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 273 milionów złotych (w  porównaniu do 235 milionów złotych w pierwszym półroczu 2022 roku), przy czym w pierwszym kwartale bieżącego roku rentowność operacyjna osiągnęła poziom 5,3%, a w drugim kwartale 7,2%.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 357 milionów złotych przy rentowności 8,3% w porównaniu do 6,6% w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej, co jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Grupę Budimex.  

1Odnotowaliśmy również  wzrost przychodów (rok do roku) ze sprzedaży Grupy, zarówno w  części budowlanej (+6,9%) jak i w części usługowej (+18,4%).

Produkcja budowlano-montażowa w pierwszym półroczu 2023 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 15,5% z poziomu 56,5 miliarda złotych do 65,3 miliarda złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła o 6,2%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł aż 27%.

2

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła w pierwszym półroczu 2023 roku 3 885 milionów złotych (+6,9% r/r), notując przy tym wzrost zarówno rentowności operacyjnej (z 5,4% do 5,9%), jak i rentowności brutto (z 6,1% do 8,0%).

3

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku w segmencie budowlanym była wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki i dobrze zdywersyfikowany portfel zamówień, a także sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na zwiększenie przychodów o blisko 7%. Istotny wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży miał przede wszystkim segment kontraktów kubaturowych oraz drogowych.

Rentowność operacyjna segmentu budowlanego wyniosła 5,9% i była wyższa o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W  omawianym okresie, branża budowlana w mniejszym stopniu niż rok wcześniej, odczuwała skutki zaburzonych łańcuchów dostaw, wywołanych wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Skutkowało to większą przewidywalnością cen oraz dostępnością głównych asortymentów materiałów budowlanych, którą widać na przykładzie stali czy betonu.

Dodatkowo, dzięki spowolnieniu obserwowanemu w budownictwie mieszkaniowym, zwiększyła się dostępność podwykonawców w obszarze budownictwa kubaturowego, co również miało wpływ na oferowane przez nich ceny. Jednocześnie efekty wzrostów cen materiałów budowlanych oraz robocizny, obserwowanych od momentu złożenia oferty do chwili rozpoczęcia prac budowlanych (w przypadku kontraktów realizowanych w formule „Projektuj i buduj” jest to zazwyczaj ponad rok) zostały częściowo zaabsorbowane dzięki zwiększeniu poziomu waloryzacji na kontraktach budowlanych realizowanych dla publicznych zamawiających.

Rentowność brutto segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 8,0% i była zdecydowanie wyższa niż w pierwszym półroczu 2022 roku, kiedy wyniosła 6,1%. W pierwszym półroczu 2023 roku, poza wzrostem rentowności na poziomie operacyjnym, rentowność na poziomie zysku brutto była wspierana przez pozytywny wynik wypracowany na działalności finansowej z tytułu uzyskanych odsetek od depozytów.

W pierwszym półroczu 2023 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 2,5 miliarda złotych. Znalazły się wśród nich takie inwestycje, jak nowa linia kolejowa Podłęże-Piekiełko, rozbudowa Szczecińskiego Domu Sportu czy północna obwodnica Gorzowa. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2023 roku wyniósł 12,2 miliarda złotych i zabezpiecza front prac na kolejne dwa lata. Intensywna praca nad akwizycją nowych ‎projektów sprawiła, że ‎wartość projektów oczekujących na podpisanie, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy została oceniona najwyżej, to aktualnie 4,6 miliarda złotych. W perspektywie nadchodzących kwartałów powinno się to przełożyć na utrzymanie wysokiej wartości portfela zamówień.

Grupa Budimex zakończyła pierwsze półrocze 2023 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,7 miliarda złotych. W czerwcu została zrealizowana wypłata dywidendy z zysku osiągniętego za rok 2022 w wysokości 459 milionów złotych, co stanowi 17,99 zł w przeliczeniu na jedną akcję.

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa FBSerwis odnotowała wzost przychodów ze sprzedaży o 68 milonów złotych przy zachowaniu dobrej rentowności.  Zysk brutto wyniósł 47 milionów złotych w porównaniu do 38 milionów złotych w  pierwszym półroczu 2022 roku.

4

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław) wyniosły 437 milionów złotych i były o 18,4% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wolumenu sprzedaży został osiągnięty w każdym z segmentów działalności oraz był wyższy niż nasze wewnętrzne plany. Wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku w  porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zwiększonej skali działalności (nabycie udziałów w nowym przedsięwzięciu, wzrost wolumenu odebranego i przetworzonego w zakresie działalności odpadowej oraz większa liczba realizowanych kontraktów w segmencie drogowym)‎.

Perspektywy rynkowe

Aktualny portfel zamówień Grupy Budimex w pełni zabezpiecza front robót do końca bieżącego roku i w połączeniu z projektami w poczekalni daje solidne fundamenty działalności na lata 2024-2026. 

Niezmiennie kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak walka o nowe zamówienia, które będą dawać możliwość utrzymania stabilnej rentowności w długiej perspektywie. Na rynku obserwujemy postępujące zaostrzenie konkurencji, zarówno na rynku drogowym jak i kolejowym. Spodziewamy się, że w perspektywie kilku kwartałów konsekwencją agresywnej polityki cenowej konkurentów będzie presja na marże w branży. Mając na uwadze niepewną sytuację makroekonomiczną i wahania cen materiałów niezmiennie podchodzimy ostrożnie do nowych ofert, rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy.

Spodziewamy się, że dywersyfikacja segmentowa oraz budowanie unikalnych kompetencji a także ekspansja na rynki zagraniczne to kierunki, które w długiej perspektywie pozwolą nam na zachowanie przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji lidera branży. W drugim kwartale br. Mostostal Kraków przejął spółkę Konstalex, która specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych dla obszaru energetyki i  infrastruktury. Ta akwizycja wpisuje się w strategię rozwoju Mostostalu Kraków oraz całej Grupy Budimex, uzupełniając potencjał produkcyjny o nowe typy konstrukcji stalowych. W ostatnim półroczu portfel zleceń rozbudował również FBSerwis. Spółka podpisała umowy m.in. na utrzymanie biurowca Tischenra Office w Krakowie, obsługę techniczną Montowni w Gdańsku oraz dwa kontrakty drogowe z olsztyńskim oddziałem GDDKiA.

Po rozpoczęciu działalności na rynku niemieckim, słowackim i czeskim pracujemy nad pozyskaniem zleceń na rynku łotewskim. Jesteśmy w postępowaniu dotyczącym Rail Baltica, gdzie konsorcjum z udziałem Budimex zostało wybrane do dalszych negocjacji. Natomiast jest to kolejny etap przetargu i na tę chwilę nie wiadomo jaki będzie jego finał. Mamy odpowiedni sprzęt, ludzi i doświadczenie, aby realizować tak złożone kontrakty i  traktujemy to zlecenie jako szansę na wzmocnienie naszej pozycji wiodącej firmy budowlanej w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontynuujemy obrany kierunek rozwoju w obszarze inwestycji w energię odnawialną. W  nowo powstałej spółce BXF Energia planujemy w perspektywie 4-5 lat zbudować portfel projektów OZE o mocy ok. 500 MW z wiatru i słońca w eksploatacji lub budowie. Aktualnie pracujemy nad projektami o mocy ponad 200 MW, dodatkowo analizujemy nowe projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy zainwestować około 100 milionów złotych w projekty z zakresu zielonej energii.

Sukcesywnie budujemy nasz potencjał w obszarze elektromobilności. Włączamy się w rozwój krajowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Kilka miesięcy po transakcji zakupu 112 stacji w czterech polskich miastach od firmy Enea Operator, przekazaliśmy do użytku pierwsze urządzenia z logo Budimex Mobility. Z 27 nowych ładowarek korzystać mogą już mieszkańcy Bydgoszczy i z 9 kolejnych w Szczecinie. 

Nagrody i wyróżnienia

Staranność i jakość z jaką realizujemy powierzane nam przez Inwestorów zadania są doceniane i wyróżniane przez branżę. W minionych miesiącach Budimex po raz kolejny uzyskał najwyższy wynik w badaniu przeprowadzonym przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku wśród podwykonawców branży budowlanej. Otrzymaliśmy tytuł „Generalnego wykonawcy ‎przyjaznego firmom budowlanym”. Zostaliśmy także liderem podkategorii dotyczących m.in. bezpieczeństwa czy warunków płatności i terminowości rozliczeń z podwykonawcami.

W maju otrzymaliśmy nagrodę Top Builder 2023 za modernizację linii kolejowej E-59 na odcinku Rokietnica-Wronki. To przykład inwestycji wymagającej wysokich umiejętności i nowatorskich rozwiązań. Podobnym kontraktem była zakończona przez Budimex na początku roku budowa fabryki PepsiCo w Środzie Śląskiej – najbardziej zrównoważonego zakładu firmy zlokalizowanego w Europie.

Oprócz nagród branżowych – Tygodnik Polityka, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – wskazały Budimex jako jedną z firm będących liderem zrównoważonego rozwoju i ESG w Polsce. To kolejny Listek CSR Polityki, który mamy na swoim koncie.

Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

W Grupie Budimex uważnie obserwujemy otaczającą nas rzeczywistość rozumiemy, że potencjał biznesowy przedsiębiorstwa nie może być dziś budowany w oderwaniu od odpowiedzialności – środowiskowej i społecznej. Na początku lipca br. ogłosiliśmy Strategię Budimex na lata 2023-2026 w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dokument ten ma uporządkować i przyspieszyć nasze działania w obszarze ESG.

Do 2050 roku Budimex chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Na drodze ku zeroemisyjności planuje dalsze inwestycje w rozwój energii odnawialnej, ograniczanie emisji CO2 oraz sukcesywne wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w całym procesie budowlanym.

W 2026 roku 100 proc. energii elektrycznej z OZE produkowanej w Grupie ma być przeznaczane na bieżące potrzeby operacyjne Budimex. Od 2024 roku spółka poddawać będzie recyklingowi ok. 70 proc. gleby i ziemi oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce będzie również mierzyć swój ślad wodny.

Bezpieczeństwo, edukacja i CSR

W maju tego roku, wraz z całym sektorem budowlanym, obchodziliśmy jubileuszowy Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”, organizując szereg szkoleń i akcji zwiększających świadomość naszych pracowników. W ramach zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego, posadziliśmy z mieszkańcami Mokotowa i Wilanowa pierwsze 140 drzew wokół budowy warszawskiego Tramwaju na Wilanów. Docelowo, oprócz nasadzeń kompensacyjnych, w otoczeniu inwestycji pojawi się ponad 400 nowych drzew.

Pierwsze półrocze obfitowało również w wydarzenia związane z flagowymi projektami społecznymi Grupy Budimex. W czerwcu otworzyliśmy w Ełku 42. Strefę Rodzica. Przestrzeń odpoczynku i zabawy dla rodzin powstała w oddziale pediatrycznym szpitala „Pro-Medica”. Z okazji Dnia Dziecka włączyliśmy się również w organizację kilku imprez specjalnych dla najmłodszych, gdzie w ramach programu „Hello ICE. Budimex Dzieciom” edukowaliśmy na temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Odwiedziliśmy m.in. Warszawę, Ełk czy gminę Kołbaskowo.

W Budimex wierzymy w siłę i pomysłowość młodych ludzi. Wspólnie z Fundacją Zwolnieni z Teorii zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs dla uczniów techników budowlanych na najbardziej innowacyjny projekt CSR. Podczas wielkiego finału, zorganizowanego w maju na warszawskim Służewcu, wyróżniliśmy trzy zwycięskie projekty. Pula nagród w konkursie przekroczyła 75 tys. zł.

Pobierz plik - obrazek

Komentarz Prezesa Zarzadu Budimeksu Sa Do Danych Finansowych Za I Polrocze 2023