31.10.2023

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Artura Popko do danych finansowych Grupy Budimex za trzy kwartały 2023 roku

Udostępnij artykuł

Odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy, zarówno w części budowlanej jak i w części usługowej. Poprawiliśmy także rentowność.

Grupa Budimex wypracowała po III kwartałach 2023 roku zysk operacyjny na poziomie ‎‎482 milionów. Po trzech kwartałach rentowność operacyjna osiągnęła poziom 6,9%. Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2023 roku z wysoką pozycją gotówkową netto, przekraczającą 2,8 miliarda złotych. Mając na uwadze rekordowy poziom projektów oczekujących na podpisanie jesteśmy spokojni o poziom wykorzystania naszych mocy produkcyjnych w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

Kontynuujemy dywersyfikację działalności oraz inwestujemy w rozwój kompetencji.  Z  odwagą i odpowiedzialnością angażujemy się w rozwój na rynkach zagranicznych realizując coraz bardziej ambitne cele. W okresie trzech kwartałów 2023 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 4,5 miliarda złotych.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec września 2023 roku przekracza 12 miliardów złotych. Wartość projektów oczekujących na podpisanie, gdzie oferta naszej spółki zajęła pierwsze miejsce w postępowaniach przetargowych, to aktualnie ponad 12 miliardów złotych z czego ponad 8 miliardów złotych przypadało na kontrakty na rynkach zagranicznych: czeskim, słowackim oraz łotewskim. ‘

Q3 2023 1

Odnotowaliśmy również  wzrost (rok do roku) przychodów ze sprzedaży Grupy, zarówno w części budowlanej (+9,2%) jak i w części usługowej (+16,4%).

Produkcja budowlano-montażowa za trzy kwartały 2023 roku
(w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 13,2% z poziomu 94,5 miliarda złotych do 107 miliardów złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła o 3,9%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł aż 23,5%.

Q3 2023 2

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex za pierwsze trzy kwartały  roku 2023 wyniosła 6 346 milionów złotych (+9,2% r/r), notując przy tym wzrost zarówno rentowności operacyjnej (z 6,1% do 6,7%), jak i rentowności brutto (z 6,9% do 8,4%).

Q3 2023 3

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2023 w segmencie budowlanym była zauważalnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki poziom portfela zamówień oraz jego dywersyfikacja w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi pozwoliły na zwiększenie przychodów o ponad 9,2%. Wzrost sprzedaży odnotowaliśmy w większości obszarów działalności budowlanej na rynku krajowym. Sprzedaż Grupy Budimex wspomagana była również przez rozpoznanie pierwszych istotnych przychodów z działalności na rynkach zagranicznych.

Rentowność operacyjna segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 6,7% i była wyższa o 0,6 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na skutek spowolnienia obserwowanego w budownictwie mieszkaniowym, poprawie uległa dostępność podwykonawców w obszarze budownictwa kubaturowego, co często przekładało się na oferowane przez nich ceny. Jednocześnie efekty wzrostów cen materiałów budowlanych oraz robocizny, obserwowanych od momentu złożenia oferty do chwili rozpoczęcia prac budowlanych (w przypadku kontraktów realizowanych w formule „Projektuj i buduj” jest to zazwyczaj ponad rok), zostały częściowo zaabsorbowane dzięki wprowadzeniu mechanizmów waloryzacji na kontraktach budowlanych realizowanych dla publicznych zamawiających.

Rentowność brutto segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 8,4% i była o 1,5 punktu procentowego wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku, kiedy wyniosła 6,9%. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 roku, poza wzrostem rentowności kontraktów na poziomie operacyjnym, rentowność na poziomie zysku brutto była wspierana przez pozytywny wynik uzyskany na działalności finansowej z  tytułu uzyskanych odsetek od depozytów. 

Nowe kontrakty i portfel zamówień

W okresie trzech kwartałów 2023 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 4,5 miliarda złotych. Znalazły się wśród nich takie inwestycje jak: Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK 79, Linia kolejowa 104 Chabówka – Rabka Zaryte, czy rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy. Dodatkowo w dniu 13 października 2023 roku został podpisany istotny kontrakt kolejowy na realizację kompleksowych robót budowlanych obejmujących infrastrukturę kolejową i drogową ‎na ‎odcinku Tychy – Most Wisła o wartości ponad 900 milionów złotych.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec września 2023 roku przekraczał 12 miliardów złotych, co zabezpiecza front prac na kolejne dwa lata. Intensyfikacja prac nad pozyskiwaniem nowych ‎projektów w kraju i za granicą sprawiła, że ‎wartość projektów oczekujących na podpisanie, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy została oceniona najwyżej, lub zajmuje najlepszą pozycję przetargową to aktualnie ponad 12 miliardów złotych, z czego ponad 8 miliardów złotych przypadało na kontrakty na rynkach zagranicznych – czeskim,  słowackim oraz łotewskim. W dniu 31 sierpnia 2023 roku Budimex SA otrzymał informację o wyborze oferty konsorcjum Eiffage Genie Civil, Rizzani de Eccher S.p.A. oraz Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na budowę głównej linii kolejowej „Rail Baltica” na Łotwie. Budżet całego kontraktu wynosi blisko 3,7 mld EUR netto, przy czym szacunkowa ‎wartość pierwszego etapu robót wynosi ok. 230 mln EUR netto. ‎Budimex SA posiada 30% udziału w ww. konsorcjum. W perspektywie nadchodzących kwartałów powinno się to przełożyć na utrzymanie wysokiego i zdywersyfikowanego geograficznie portfela zamówień.

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2023 roku z wysoką pozycją gotówkową netto, przekraczającą 2,8 miliarda złotych. W czerwcu, 15 rok z rzędu wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 459 milionów złotych, co stanowi 17,99 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Stabilna marżowość osiągana na kontraktach budowlanych w ostatnich kwartałach, połączona z efektywnym zarzadzaniem kapitałem obrotowym oraz skrupulatną kontrolą kosztów stałych, pozwala Grupie Budimex na utrzymywanie bezpiecznego poziomu środków pieniężnych, które w przyszłości mogą zostać zainwestowanie w nowe obszary działalności.

Oceniamy, że decyzje o dywersyfikacji segmentowej a także ekspansja na rynki zagraniczne to właściwe kierunki, aktualnie ponad 60% kontraktów w poczekalni to zlecenia na rynkach zagranicznych. Nasza firma dysponuje odpowiednim potencjałem i  doświadczeniem, aby realizować złożone kontrakty w Polsce i za granicą – to dla nas szansa na wzmocnienie pozycji Grupy Budimex jako wiodącej firmy budowlanej w  obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Energia i elektromobilność

Kontynuujemy obrany kierunek rozwoju w obszarze inwestycji w energię odnawialną. We wrześniu nasza pierwsza farma wiatrowa rozpoczęła produkcję zielonej energii. W  nowo powstałej spółce BXF Energia planujemy w perspektywie 4-5 lat zbudować  portfel projektów OZE o mocy ok. 500 MW z wiatru i słońca. Aktualnie analizujemy projekty na różnych etapach zaawansowania o mocy ok. 800 MW.

Sukcesywnie budujemy nasz potencjał w obszarze elektromobilności. Włączamy się w  rozwój krajowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca roku spółka Budimex Mobility będzie posiadać 160 ogólnodostępnych ładowarek, a wewnętrzne plany zakładają 230 ładowarek na koniec 2024 roku.

Po trzech kwartałach Grupa FBSerwis odnotowała wzost przychodów ze sprzedaży o 93 miliony złotych przy zachowaniu dobrej rentowności. Zysk brutto wyniósł 64,5 milionów złotych w porównaniu do 65 milionów złotych w 2022 roku.

Q3 2023 4

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności spółek z obszaru OZE oraz Budimex Parking Wrocław), wyniosły 665,5 milionów złotych i były o 16,2% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wolumenu sprzedaży został osiągnięty w każdym z segmentów działalności oraz był wyższy niż nasze wewnętrzne plany.

Działania społeczne i nagrody

Stworzyliśmy nową salę edukacyjną Technikum Energetycznego w Bełchatowie. To nagroda w konkursie na najlepszy projekt CSR w ramach akcji „Praktyka, która z Tobą zostanie”, która jest inicjatywą Budimeksu realizowaną we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Zwycięzcy – grupa uczniów z Technikum Energetycznego w Bełchatowie – zdecydowała się wykorzystać nabyte w szkole umiejętności budowlane i przeprowadziła renowację mieszkania dla rodziny z Ukrainy. Wspieraliśmy akcję Drugie Śniadanie skierowane do pierwszaków szkół podstawowych w Ełku.

Ponad 20 wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni włączyło się w drugą edycję programu Przystanek Zieleń w Warszawie. Budimex kontynuuje program praktyk zawodowych dla uczniów i uczennic ‎techników budowlanych. W tegorocznej edycji wzięło udział 40 praktykantów, kształcących się w ‎klasach budowlanych i specjalizacjach pokrewnych. Program „Ucz się i buduj praktykę” ma na celu ‎rozwój umiejętności młodych adeptów budownictwa, a także wsparcie w kształceniu ‎przyszłych specjalistów.

Nasze budowy zdobyły prestiżowe nagrody. Modernizacja Planetarium w Chorzowie otrzymała tytuł Modernizacji Roku 2023 w 27. edycji konkursu Modernizacja Roku – Budowa XXI wieku. Kontrakt realizowany przez Budimex w latach 2019 – 2022 został oceniony najwyżej przez jury w kategorii obiektów użyteczności publicznej. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 500 inwestycji. Nagrodzono tylko 20 najlepszych z nich. Budimex wraca z 2 nagrodami z tegorocznej edycji konkursu „Budowa Roku”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. ‎Nagrodzone Oskarami Budowlanymi inwestycje to budowa Trasy Łagiewnickiej w  Krakowie oraz modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w  Warszawie.

Perspektywy rynkowe

Aktualny portfel zamówień Grupy Budimex w pełni zabezpiecza front robót na kolejne kwartały. Mając na uwadze rekordowy poziom projektów oczekujących na podpisanie jesteśmy spokojni o poziom wykorzystania naszych mocy produkcyjnych w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

Łączna wartość projektów oczekujących na podpisanie to ponad 12 miliardów złotych – przy czym ponad połowa tej wartości dotyczy kontraktów z obszaru kolejowego, w tym zlecenia na budowę głównej linii Rail Baltica na Łotwie. Oceniamy, że decyzje o dywersyfikacji segmentowej a także ekspansja na rynki zagraniczne to właściwe kierunki, aktualnie ponad 60% kontraktów w poczekalni to zlecenia na rynkach zagranicznych. Mamy odpowiedni sprzęt, ludzi, kapitał i doświadczenie, aby realizować tak złożone kontrakty w Polsce i za granicą – to dla nas szansa na wzmocnienie pozycji Grupy Budimex jako wiodącej firmy budowlanej w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Na rynku lokalnym nieustannie obserwujemy agresywną walkę o zlecenia zarówno w obszarze drogowym, kolejowym, jak i kubaturowym. Z jednej strony jest to konsekwencja niższej podaży przetargów, z drugiej obserwujemy zaostrzenie poziomu konkurencji ze strony podmiotów zagranicznych. Spodziewamy się, że w perspektywie kilku kwartałów konsekwencją agresywnej polityki cenowej konkurentów będzie dalsza presja na marże w branży. Startując w przetargach poza Polską najczęściej musimy przejść proces certyfikacji – chcielibyśmy mieć poczucie, że firmy budowlane z zagranicy są weryfikowane i certyfikowane w Polsce tak samo jak Budimex w krajach ościennych.

Pobierz plik - obrazek

Komentarz Prezesa Zarzadu Budimeksu Sa Q3 2023