24.02.2021

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Dariusza Blochera do sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2020

Udostępnij artykuł

  • W 2020 roku Grupa Budimex odnotowała rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 8 382 milionów złotych (+8% r/r*) i wypracowała zysk netto w wysokości 459 milionów złotych
  • Rentowność operacyjna Grupy uległa istotnej poprawie i osiągnęła poziom 7,6% (w porównaniu do 4,4%* w roku 2019), przy rentowności segmentu budowlanego 5,1%
  • Wysoka kontraktacja (9 miliardów złotych) pozwoliła zwiększyć portfel zamówień do poziomu 12,7 miliarda złotych (+18% r/r)
  • Stabilna pozycja gotówkowa netto (2,1 miliarda złotych, +57% r/r) zapewnia komfort operacyjny oraz szerokie możliwości inwestycyjne
  • Zysk netto Budimex SA w 2020 roku wyniósł 310,5 miliona złotych

 

Rok 2020 był pod wieloma względami rekordowy dla Grupy Budimex. Pomimo trudności związanych z wprowadzonym w marcu stanem epidemii po raz pierwszy w historii Grupy przekroczyliśmy poziom 8 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnej poprawie rentowności. Pozwoliło to ponownie zająć pierwsze miejsce wśród największych firm budowlanych w Polsce. Podpisaliśmy nowe kontrakty o wartości 9 miliardów złotych i wchodzimy w rok 2021 z portfelem zamówień niemal 13 miliardów złotych.

grupa budimex.png

Szacujemy, że łączny wpływ pandemii na wynik operacyjny Grupy to nieco ponad 30 milionów złotych i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku kontraktów, a także kosztu zakupów środków ochrony osobistej i testowania pracowników. W całej Grupie odnotowaliśmy około 400 przypadków zakażenia, a w szczytowym momencie na początku IV kwartału mieliśmy około 190 aktywnych zakażeń. Nie zatrzymaliśmy żadnej z budów, a zdecydowana większość naszych projektów realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Tam, gdzie pandemia opóźniła nasze prace, Inwestorzy podchodzą ze zrozumieniem do propozycji aneksów terminowych, co w wpisuje się w ogólną bardzo dobrą współpracę z Zamawiającymi, szczególnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, w tym wymagającym czasie.

sektor budownictwa.png

W 2020 roku produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) wzrosła o 0,4%. W segmencie budynków produkcja skurczyła się o 0,5%, po raz pierwszy od 2016 roku. Co ważne, w przypadku budynków niemieszkalnych spadek był głębszy i wyniósł -4,2%, co prawdopodobnie wynikało z ograniczenia nowych przedsięwzięć w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej. Największy spadek, rzędu -17,6%, dotyczył budownictwa biurowego, gdzie niewykluczona jest długoterminowa strukturalna zmiana popytu. Zachowanie ciągłości prac na zdecydowanej większości projektów infrastrukturalnych zaowocowało wzrostem segmentu inżynieryjnego na poziomie 1,2% w porównaniu do roku 2019. Zwiększenie skali inwestycji prowadzonych przez PKP PLK i GDDKiA oraz wysoka jakość współpracy przełożyła się na wzrost produkcji w obszarze kolejowym i drogowym odpowiednio o 8,2% i 2,6%.

Obraz2.png

Pomimo trudnego otoczenia sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex osiągnęła rekordowy poziom 7 539 milionów złotych, notując wzrost o 5,4%. Poprawie względem roku ubiegłego uległa również rentowność. Na poziomie zysku brutto osiągnęliśmy wynik 4,9% w porównaniu do 2,6% w roku ubiegłym. Po kilku latach, przy ogromnym zaangażowaniu całej organizacji, finalizujemy realizację trudnych projektów, które negatywnie wpływały na jakość portfela zamówień. Otoczenie pandemiczne i ogólna niepewność gospodarcza wpłynęła także na spadek utrzymującej się wysokiej presji na wzrost płac, cen usług podwykonawczych i materiałów – to pozwoliło na poprawę marży o 1-2 punkty procentowe.

Pomimo niższej aktywności inwestorów w roku 2020, szczególnie zauważalnej w segmencie przetargów kolejowych, wartość ofert złożonych przez Budimex w roku 2020 była porównywalna z rokiem poprzednim. Ofertowanie napędzane było głównie przez kontrakty drogowe, gdzie złożyliśmy oferty o wartości 23,4 miliarda złotych.

W segmencie budownictwa ogólnego odnotowaliśmy znaczne wyhamowanie procesów przetargowych w drugim kwartale a następnie istotne przyspieszenie, szczególnie w czwartym kwartale. Łączna wartość przygotowanych ofert w segmencie mieszkaniowym i niemieszkaniowym była zbliżona do roku 2019 i wyniosła nieco ponad 10 miliardów złotych.

Istotna poprawa skuteczności ofertowania kontraktów drogowych, utrzymanie wysokiej skuteczności na rynku budownictwa ogólnego, a także pozyskanie kontraktu kolejowego na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia za 1,8 miliarda złotych, pozwoliło podpisać rekordowe 9,0 miliardów złotych nowych zleceń. Na koniec grudnia 2020 roku wartość portfela zamówień osiągnęła  poziom 12,7 miliarda złotych. Poprzez wysoką aktywność w segmencie drogowym, kolejowym i hydrotechnicznym zwiększyliśmy wartość portfela zamówień o 1,9 miliarda złotych, utrzymując przy tym jego dobrze zdywersyfikowaną strukturę. Główne segmenty, podobnie jak na koniec roku 2019, stanowiły kontakty infrastrukturalne (37%, wzrost o 4 p.p.) oraz kolejowe (32%, spadek o 1 p.p.). Sukcesywnie od 2018 r. zwiększamy w portfelu wartość kontraktów przemysłowych, osiągając na koniec roku 2020 1,1 miliarda złotych (8% portfela).

Dzięki pozyskaniu dwóch nowych kontraktów na przebudowę kanałów i wałów przeciwpowodziowych (Racza Struga oraz Krosno Odrzańskie) podkreśliliśmy swoją obecność w hydrotechnice, kończąc rok z portfelem zamówień w tym segmencie bliskim 0,4 miliarda złotych. Liczmy na podpisanie zlecenia na II etap prac związanych z przekopem przez Mierzeję Wiślaną, gdzie nasza oferta o wartości niemal 0,5 miliarda złotych została wybrana jako najkorzystniejsza, co dodatkowo wzmocniłoby naszą pozycję. 

Grupa Budimex zakończyła 2020 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,1 miliarda złotych. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 roku, była ona wyższa o 770 milionów złotych. Wzrost poziomu gotówki netto wynikał przede wszystkim z ogólnej poprawy rentowności Grupy oraz ograniczenia wysokości wypłaconej dywidendy za rok 2019. Ponadto, generowanie gotówki wspomagały przepływy na nowo podpisanych kontraktach budowlanych oraz przyrost salda wpłat od klientów w segmencie deweloperskim.

Obraz1.png

W roku 2020 przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1 672 mieszkania i była nieznacznie wyższa (17 mieszkań) niż w roku poprzednim. Wynik przedsprzedaży jest efektem utrzymującej się rozbudowanej oferty mieszkaniowej spółki oraz utrzymującego się stabilnego popytu strukturalnego na mieszkania w największych miastach. Klienci Budimex Nieruchomości podpisali w 2020 roku 1 286 aktów notarialnych. Spadek w porównaniu do roku 2019 wyniósł 16% i jest on efektem mniejszej liczby zamkniętych projektów w stosunku do roku ubiegłego. Ograniczenia pandemiczne miały tylko tymczasowy wpływ na przekazania (przede wszystkim w marcu i kwietniu), a łączna liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z naszym harmonogramem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 674 miliony złotych, co oznacza wzrost o 21% rok do roku. Zysk brutto wzrósł ze 120 milionów w roku 2019 do rekordowych 195 milionów złotych w roku 2020. Budimex Nieruchomości konsekwentnie utrzymuje wysoką dodatnią pozycję gotówkową netto.

W dniu 3 lipca 2020 roku zarząd Budimex S.A., podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, w ramach którego postanowił przeanalizować między innymi scenariusze uwzgledniające pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów, czy wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Scenariuszem analizowanym obecnie w pierwszej kolejności jest sprzedaż całego pakietu udziałów w Budimex Nieruchomości. W ramach procesu rozpoznania zainteresowania nabyciem udziałów na koniec roku 2020 Budimex zdecydował o udzieleniu wyłączności wybranej grupie inwestorów składających wspólną ofertę. Dwudziestego drugiego lutego Budimex S.A. podjął decyzję o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. o wartości 1 mld 513 mln złotych. Nabywcą jest CP Developer – spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane ze spółką: Cornerstone Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate s.r.o., z siedzibą w Pradze. W ocenie Zarządu parametry transakcji osiągnięte w toku negocjacji są korzystne dla obu stron i spółki Budimex Nieruchomości.

segment usługowy.png

Rok 2020 był rekordowy dla Grupy FBSerwis. Kolejny rok z rzędu spółka odnotowała dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży przy jednoczesnej poprawie rentowności. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 610 milionów złotych i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 22%, z kolei zysk netto wyniósł 47 milionów złotych co stanowiło przyrost o 31 milionów rok do roku. Grupa Budimex objęła pełną konsolidacją Grupę FBSerwis w ramach segmentu usługowego od lipca 2019 roku. Osiągnięcie wyników było możliwe dzięki: dalszym inwestycjom Grupy w środki trwałe, zwiększaniu portfolio kontraktów, a także wysokiej efektywności operacyjnej w branży odpadowej, stanowiącej główne źródło przychodów Grupy. Plany rozwojowe Grupy FBSerwis opierają się na dalszych długofalowych inwestycjach zwiększających potencjał operacyjny Grupy oraz poszukiwaniu atrakcyjnych celów akwizycyjnych.

 

Wchodzimy w rok 2021 z portfelem zamówień na poziomie 12,7 miliarda złotych. Tak ambitny poziom zleceń do realizacji pozwala nam na bezpieczne podejście do ofertowania, a podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe zapewniają utrzymanie odpowiedniego obłożenia prac w obszarze inżynieryjnym
w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy. Jesteśmy odpowiednio przygotowani kadrowo i technicznie do realizacji tych prac. Systematycznie modernizujemy naszą bazę sprzętową w obszarze drogowym oraz zwiększamy możliwości produkcyjne w kolejach. W ciągu ostatnich 3 lat, przygotowując się do zwiększenia skali działalności, jako Grupa zainwestowaliśmy ponad 300 milionów złotych, przede wszystkim w odnowę i zakupy nowych maszyn.

Wyzwaniem w najbliższych kwartałach może być pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest zaostrzenie konkurencji oraz ryzyko ograniczenia nowych inwestycji prywatnych (w szczególności obiektów biurowych i hotelowych) oraz częściowego wstrzymania planowanych inwestycji publicznych. W obszarze inżynieryjnym skala nowych inwestycji, według zapowiedzi GDDKiA oraz PKP PLK, powinna być zbliżona do roku 2020. To dobra informacja, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu obawialiśmy się spowolnienia procesów przetargowych, które jest charakterystyczne przy wejściu w nowy 7-letni budżet europejski. Patrząc na aktualny portfel zamówień spodziewamy się, że kolejne kwartały, jak i cały rok 2021, powinny przynieść utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży i rentowności powyżej wskaźników rynkowych. Jak zawsze, koncentrujemy się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo, terminowość realizacji i wysoką jakość efektów pracy. Dobra pozycja bilansowa i perspektywa wyjścia z segmentu deweloperskiego zachęca nas do poszukiwania nowych możliwości dywersyfikacji segmentowej (w tym wejście jako inwestor w rynek energii odnawialnej) i geograficznej.

Ciągle dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw, dlatego cały czas dokładnie monitorujemy sytuację i na bieżąco weryfikujemy nasze założenia operacyjne.

W 2020 roku Grupa Budimex zainwestowała ponad 4 miliony złotych
w programy społeczne, sponsoringi i darowizny.
Ponad 2,6 miliona złotych dotyczyło darowizn i grantów finansowych na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa. Środki te trafiły głównie do szpitali, domów pomocy społecznej
i placówek medycznych, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Część z tych funduszy została przekazana organizacjom pożytku publicznego zajmującym się wsparciem lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się pandemii. Budimex pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych
w kraju. Według rankingu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Budimex awansował od 2017 roku z 61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce. 

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2020 roku oraz porównywalne dane za rok 2019.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2020 (w tysiącach złotych):

  Segment budowlany Segment deweloperski Segment usług Wyłączenia Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów 7 539 404

673 564

612 391

(443 119)

8 382 240

Zysk brutto ze sprzedaży

629 381

235 096

110 053

(37 497)

937 033

Koszty sprzedaży

(11 219)

(20 054)

(31 273)

Koszty ogólnego zarządu

(232 885)

(29 772)

(33 075)

18 766

(276 966)

Zysk z działalności operacyjnej

387 535

191 139

78 629

(18 731)

638 572

Zysk brutto

372 407

194 981

73 031

(18 379)

622 040

Zysk netto

270 162

157 698

58 424

(14 890)

471 394

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

270 162

157 698

46 495

(14 890)

459 465

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2019 (w tysiącach złotych):

  Segment budowlany Segment deweloperski Segment usług Wyłączenia Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

7 151 978

557 811

278 281

(418 407)

7 569 663

Zysk brutto ze sprzedaży

418 189

137 115

39 303

(43 055)

551 552

Koszty sprzedaży

(10 721)

(19 757)

(30 478)

Koszty ogólnego zarządu

(173 135)

(26 183)

(14 157)

14 483

(198 992)

Zysk z działalności operacyjnej

206 994

116 785

23 187

(28 572)

318 394

Zysk brutto

188 461

120 146

52 075

(28 325)

332 357

Zysk netto

106 794

97 056

47 946

(22 945)

228 851

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

106 794

97 056

45 109

(22 945)

226 014

Pobierz plik - obrazek

Wyniki 2020 Informacja Prasowa Final Video