18.06.2020

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019r.

Udostępnij artykuł

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 18 czerwca 2020 r. podjęło Uchwałę Nr 367 o wypłacie dywidendy za 2019 rok w kwocie 4,56 (cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy) złotych brutto na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.417.246,88 złotych (sto szesnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej, pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.305.811,77 złotych (sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok, ustalono na dzień 1 lipca 2020 roku, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 14 lipca 2020 roku.

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ip Uchwala Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 20200618