pl

Menu

pl

Szanujemy i chronimy prywatność

Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00

2. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

A. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę to również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych

[podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wymaganych przez Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie dodatkowych informacji umieszczonych w aplikacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach];

B. sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

3. Inspektorem Ochrony Danych w Budimex jest p. Michał Jobski, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@budimex.pl.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy rozwiązań IT, podmioty świadczące usługi wsparcia procesów rekrutacyjnych, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO), opublikowane na stronie:

https://budimex.pl/odbiorcy-danych-osobowych/

5. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych do czasu wycofania zgody lub przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody.

7. Ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani / Pan odwołać pisząc na adres: dane.osobowe@budimex.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym oraz podpisanie umowy.

12. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

https://budimex.pl/ochrona-danych-osobowych-w-grupie-budimex/