pl

Menu

pl

Szanujemy i chronimy prywatność

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów Budimex SA i ich pracowników

Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Budimex”).

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

A. jeśli są Państwo stroną umowy zawartej z Budimex celem przetwarzania danych jest:

  • zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Budimex wynikających m.in. z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Budimex (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Podanie danych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

B. jeśli są Państwo pracownikiem firmy, która jest stroną umowy zawartej z Budimex i zostali Państwo wskazani w treści umowy jako osoba reprezentująca kontrahenta, kontaktowa lub odpowiedzialna za realizację poszczególnych zadań wynikających z  umowy, celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Budimex (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

3. Kategorie przetwarzanych Państwa danych osobowych to: imię i nazwisko, pełniona funkcja, adres e-mail, numer telefonu, informacje zawarte w komparycji umowy, wyciągu z KRS lub  CEIDG lub pełnomocnictwie do zawarcia umowy.
Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa pracodawcy.

4. Budimex powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: dane.osobowe@budimex.pl

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Inwestor na zlecenie, którego realizowana jest inwestycja lub prowadzone są prace budowlane, dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, kontrahenci Budimex i inne podmioty, jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Budimex realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć, m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Budimex z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Budimex zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Mogą Państwo uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych poza EOG kierując wniosek na adres: dane.osobowe@budimex.pl

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów tzn. do czasu zrealizowania umowy, zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi, przez czas wymagany przepisami prawa w przypadku danych finansowych, przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Budimex.

8. Mają Państwo prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.