pl

Menu

pl

Szanujemy i chronimy prywatność

Obowiązek informacyjny dla osoby, która zgłosiła roszczenie wobec Budimex SA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00.

2. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Budimex jakim jest:

A. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna: [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email dane.osobowe@budimex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Inwestor na zlecenie, którego realizowana jest inwestycja, dostawcy rozwiązań IT, zakład ubezpieczeń lub broker ubezpieczeniowy, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów.

5. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

11. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana roszczenia. 12. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

https://budimex.pl/ochrona-danych-osobowych-w-grupie-budimex/