pl

Menu

pl

Obowiązek informacyjny dla praktykanta lub stażysty

Obowiązek informacyjny dla praktykanta lub stażysty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00

2. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

A. zawarcia i realizacji umowy o odbycie praktyki lub stażu, której jest Pani/Pan stroną

[podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO];

B. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Budimex wynikających m.in. z przepisów podatkowych

[podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO];

C. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Budimex, którym jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami z związku z zawartą umową

[podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email dane.osobowe@budimex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy rozwiązań IT, inwestor na zlecenie, którego realizowana jest inwestycja, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów.

5. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów tzn. do czasu zrealizowania umowy, zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi, przedawnienia roszczeń, przez czas wymagany przepisami prawa w przypadku danych finansowych lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Budimex.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

12. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

https://budimex.pl/ochrona-danych-osobowych-w-grupie-budimex/