pl

Menu

pl

Szanujemy i chronimy prywatność

Obowiązek informacyjny dla uczestników Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Spółka”), dane kontaktowe: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, tel. +48 22 623 60 00.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników lub ich reprezentantów (dalej „osoba uprawniona”):

  • realizacja obowiązku prawnego Spółki polegającego na organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki i umożliwienie osobie uprawnionej wykonania prawa głosu oraz udostępnienie do wglądu listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej, zarejestrowanie i transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na dbaniu o transparentność działań Spółki oraz realizację zasad zawartych w zbiorze DPSN 2021 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ustalenie lub dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane identyfikujące podstawę posiadania statusu osoby uprawnionej, wizerunek i głos.

4. Możliwe źródło pochodzenia danych:

  • bezpośrednio od osoby uprawnionej, jeśli dane dotyczą akcjonariusza lub jego pełnomocnika lub jego reprezentanta;
  • z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jeśli dotyczą akcjonariusza.

5. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: dane.osobowe@budimex.pl.

6. Dane osobowe osób uprawnionych mogą być udostępniane:

  • osobom uprawnionym;
  • podmiotom przetwarzającym, jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów, w tym dostawcom rozwiązań IT.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Budimex realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Spółkę z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Spółka zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Mogą Państwo uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych poza EOG kierując wniosek na adres: dane.osobowe@budimex.pl.

8. Dane osobowe osób uprawnionych będą przechowywane przez okres, w którym akcjonariuszowi przysługuje status akcjonariusza Spółki, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz pełnomocnictwa przechowywane są przez okres istnienia Spółki. Nagrania z obrad będą przechowywane przez okres 15 lat od daty Walnego Zgromadzenia.

9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do weryfikacji prawa osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest wymagane przez przepisy prawa, w tym ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względu na przyjęty przez Spółkę sposób utrwalania obrad.

10. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

13. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.