pl

Menu

pl

Szanujemy i chronimy prywatność

Obowiązek informacyjny w procesie pozyskiwania ofert dla osoby składającej ofertę Budimex SA we własnym imieniu

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00.

2. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Budimex obejmujących:

A. prowadzenie działań związanych z realizacją procesu zakupu towarów i usług na potrzeby realizowanych przez Budimex kontraktów i prowadzonej działalności,

B. zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Budimex na szkodę (w tym danych osobowych),

C. ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami,

[Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],

oraz w celu:

D. zawarcia i realizacji umowy,

[Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO].

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email dane.osobowe@budimex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów.

5. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów z uwzględnieniem odpowiednich zasad regulujących czas archiwizacji.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 11. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do uczestnictwa w procesie zakupu towarów i usług.

12. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

https://budimex.pl/ochrona-danych-osobowych-w-grupie-budimex/