pl

Menu

pl

Szanujemy i chronimy prywatność

Obowiązek informacyjny w procesie pozyskiwania ofert dla pracownika firmy składającej ofertę Budimex SA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00.

2. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących:

A. prowadzenie działań związanych z realizacją procesu zakupu towarów i usług na potrzeby realizowanych przez Budimex kontraktów i prowadzonej działalności,

B. zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Budimex na szkodę (w tym danych osobowych),

C. ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,

Podstawa prawna: [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

oraz w celu:

D. zawarcia i realizacji umowy,

Podstawa prawna: [6 ust. 1 lit. b RODO].

3. Kategorie przetwarzanych Pani/ Pana danych osobowych to: imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres, telefon oraz email. Dane osobowe są pozyskiwane od Pani/Pana pracodawcy.

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email dane.osobowe@budimex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów.

6. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów z uwzględnieniem odpowiednich zasad regulujących czas archiwizacji.

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

12. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

https://budimex.pl/ochrona-danych-osobowych-w-grupie-budimex/