pl

Menu

pl

Działamy w oparciu o wspólne wartości

Zasady postępowania dla kontrahentów Budimex SA

W Budimex ambitne cele biznesowe chcemy realizować z partnerami, którzy podzielają nasze wartości. Dlatego w Kodeksie Kontrahenta określamy oczekiwania wobec firm, z którymi współpracujemy w zakresie praworządności, etyki czy praw człowieka. Oto nasze zasady:

Zgodność z prawem

Działalność gospodarcza oraz zawodowa Kontrahenta jest prowadzona w ścisłej zgodności z prawem obowiązującym we wszystkich miejscach jego działania.

Integralność etyczna

Działalność gospodarcza i zawodowa Kontrahenta oraz jego pracowników (przy czym przez „pracowników” rozumiemy, zarówno osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych) jest realizowana z poszanowaniem integralności, zgodnie z zasadami uczciwości, unikania wszelkich form korupcji, oraz uwarunkowań i potrzeb poszczególnych zaangażowanych w nią podmiotów.

Kontrahent promuje wśród swoich pracowników uznanie oraz szacunek dla postępowania zgodnego z niniejszymi zasadami.

Poszanowanie Praw Człowieka

Wszelkie działania Kontrahenta i jego pracowników są wykonywane z poszanowaniem praw człowieka i swobód publicznych zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Powyższe zasady podstawowe przekładają się na następujące zobowiązania:
Relacje z pracownikami i pomiędzy pracownikami
  • Kontrahent bierze na siebie odpowiedzialność za tworzenie środowiska pracy wolnego od wszelkiego rodzaju dyskryminacji oraz zachowań charakteryzujących się jakiegokolwiek typu przemocą.
  • Wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem przez przełożonych, podwładnych i kolegów.
  • Kontrahent zapewnia swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy i zobowiązuje się do ciągłej aktualizacji środków zabezpieczających przed wypadkami oraz ścisłego przestrzegania odpowiednich przepisów we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi swoją działalność.
  • Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązani są również do odpowiedniego używania przydzielonego im sprzętu przy wykonywaniu niebezpiecznych prac, do przekazywania swym kolegom i podwładnym wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz zachęcania do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
  • Kontrahent nie dopuszcza i nie korzysta z pracy małoletnich, ani nie stosuje w działalności gospodarczej żadnych produktów i usług pochodzących z ich pracy. Dba jednocześnie o wypełnianie przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy odnoszących się do osób niepełnoletnich.
Brak zawartości do wyświetlenia.