pl

Menu

pl
Zobowiązania wobec osób trzecich i rynku
  • Kontrahent zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek działań uznawanych za nieuczciwą konkurencję i zobowiązuje się do dbałości o przestrzeganie norm prawnych dotyczących ochrony zasad konkurencyjności.
  • Kontrahent nie będzie dokonywał przekupstwa wobec władz i urzędników państwowych oraz zakazuje swoim pracownikom dokonywania i otrzymywania od osób trzecich nienależnych opłat jakiegokolwiek rodzaju, prezentów, datków czy przysług nieobjętych zwyczajową działalnością rynkową, lub które, ze względu na swą wartość, charakter bądź okoliczności, mogą wpłynąć na rozwój stosunków handlowych, urzędowych i zawodowych, w których uczestniczy firma.
    Kontrahent ustanawia jako główną wytyczną swojej działalności gospodarczej dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług.
  • Kontrahent stara się jak najlepiej zaspokoić oczekiwania swoich klientów i dokłada wszelkich starań aby poznać z wyprzedzeniem ich potrzeby.
  • Pracownicy Kontrahenta są odpowiedzialni za dbałość o powierzone im aktywa firmy, zabezpieczając je przed wszelkimi szkodami, utratą, kradzieżą czy niewłaściwym, niezgodnym z prawem bądź nieuczciwym użyciem.
  • Kontrahent gwarantuje poszanowanie poufności posiadanych danych dotyczących osób trzecich.