We współpracy z Andritz Energy & Environment GmbH wykonana została zabudowa ‎instalacji katalicznego odazotowania (SCR) oraz modernizacja instalacji półsuchego ‎odsiarczania spalin (IOS) dla kotła K2 typu OP230, opalanego węglem kamiennym. . Instalacja zapewnia redukcję tlenków azotu w spalinach do 3poziomu ≤ 100 mg/Nm oraz tlenków siarki do poziomu ≤ 100 mg/Nm i pyłu 3≤10 mg/m dla maksymalnego strumienia u 3 spalin wynoszącego ok. 250 000 Nm /h. Zakres kontraktu obejmował realizację układów technologicznych i pomocniczych m.in. kanału spalin, reaktora SCR, dozowania wody amoniakalnej, wentylatora ciągu, obrotowego podgrzewacza powietrza oraz układu sterowania i pomiarów wraz z CEMS.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Elektrownia Warszawa Siekierki

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ENERGETYKA

Lokalizacja

Warszawa

Data rozpoczęcia

01.2015

Data zakończenia

01.2018

Inwestor

PGNIG Termika S.A.

Wartość

63 mln PLN