pl

Menu

pl

Wspieramy bezpieczeństwo

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Na ‎gruncie doświadczeń w energetyce konwencjonalnej aktywnie uczestniczymy w transformacji ‎energetycznej Polski zmierzającej do dekarbonizacji gospodarki. Realizujemy projekty, które ‎mają na celu ograniczenie emisji CO₂ poprzez zastąpienie paliw kopalnych gazem lub ‎alternatywnymi źródłami energii. Kształtujemy środowisko i dbamy o zasoby naturalne. ‎

W obszarze Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego jako Generalny Wykonawca współpracując z wiodącymi firmami technologicznymi realizujemy projekty energetyczne, wodno-ściekowe oraz inwestycje z zakresu zagospodarowania odpadów czy przesyłu paliw.

Projektujemy i budujemy „pod klucz” obiekty: energetyczne ( kotłownie gazowe i biomasowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów i frakcji RDF , bloki gazowe oraz inne układy wysokosprawnej kogeneracji, farmy fotowoltaiczne PV, farmy wiatrowe), gospodarki wodno-ściekowej ( stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków czy magistrale wodno-‎ściekowe), gospodarki odpadami ( instalacje; mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wytwarzania biogazu, selektywnej zbiórki odpadów) czy infrastruktury do przesyłu paliw (gazociągi, ropociągi). Rozwijamy obszary naszej działalności o budowę/modernizację elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej oraz energetykę jądrową.‎

Broszura informacyjna 
o budownictwie energetycznym i przemysłowym

Brak zawartości do wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Maciej Olek

Członek Zarządu Budimex SA,
Dyrektor Operacyjny Budownictwa
Kolejowego, Energetycznego
i Przemysłowego

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.