Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 5 marca 2018 roku Budimex SA zawarł z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska umowę na budowę wiaduktu Biskupia Górka. O wyborze oferty Budimeksu SA, jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 77/2017 z dnia 30 października 2017 roku.

Wartość umowy: 116 784 921,23 PLN netto

Termin rozpoczęcia prac: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 31.07.2019 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od Daty Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Terminy płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.