Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2021 oraz nr 89/2021 informuje, że w dniu 22 lutego 2022 r. zawarł z FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”) umowę nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”), realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy do 7MW („Projekt”).

Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW w miejscowości Drachowo w województwie wielkopolskim. Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję farmy w wysokości przekraczającej 25 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie Projektu do sieci. W 2021 r. SPV zawarła umowę na dostawę turbin, które mają zostać dostarczone do końca 2022 r. SPV ma również zawartą umowę długoterminowej sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z Projektu.

Cena nabycia udziałów SPV została ustalona na poziomie 22 milionów złotych i będzie płacona zgodnie z harmonogramem oraz zasadami zapisanymi w umowie nabycia. Ostateczne rozliczenie ceny będzie uzależnione od rzeczywistych poziomów wyprodukowanej i sprzedanej przez SPV energii elektrycznej oraz rozliczenia zadłużenia netto SPV.

W dniu dzisiejszym Budimex dokonał zapłaty odpowiedniej części ceny za udziały zgodnie z zawartą umową i przejął kontrolę nad SPV.

Tym samym, Budimex rozpoczął działalności w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy.

Budimex uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej transakcji nabycia Projektu stanowi wejście w nowy obszar działalności podstawowej, pomimo, że szacowana wartość transakcji nie przekracza progów wskazanych w Indywidualnym Standardzie Raportowania Budimex S.A. dla nabycia aktywów o znacznej wartości oraz dla zawarcia znaczącej umowy.