Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 09.02.2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Krakowie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu ‎przetargowym na: Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Wartość oferty: 549 429 195,00 zł netto
‎ ‎
Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 37 miesięcy od dnia podpisania umowy ‎
Do czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎
‎ ‎
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez ‎Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar ‎umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z ‎niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.‎
‎ ‎