Zarząd Budimeksu informuje, że w dniu 14.03.2018 roku Budimex SA otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informujące , że oferta konsorcjum Budimex SA – Lider konsorcjum ( 50 %) i Strabag Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ( 50 % ) została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” Powyższe nie oznacza wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 26 marca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP.

Wartość kontraktu: 456 748 863, 00 zł netto

Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji jest zróżnicowany dla poszczególnych elementów robót i mieści w przedziale od 5 do 10 lat.

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 5%-10%

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. złotych.