Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2009.

 • Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:
  • 3 289 723 tys. zł.
 • Zysk z działalności operacyjnej:
  • 200 511 tys. zł.
 • Zysk brutto:
  • 223 966 tys. zł.
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:
  • 173 478 tys. zł.