Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 04 marca 2013 roku została zawarta z Bankiem Zachodnim WBK SA umowa o kredyt w rachunku bieżącym.
Na mocy w/w umowy bank udostępnił Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty PLN 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów złotych) na okres do dnia 03 marca 2014 roku.
Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie spłaty należności banku wynikających z w/w umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez bank oraz złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów ustawy prawo bankowe.

Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż w/w umowa została zawarta w ramach aktualnego limitu kredytowego, który dotychczas był wykorzystywany przez Budimex do zlecania bankowi wystawiania gwarancji bankowych, bank i spółka zawarły aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe, ustalający nową kwotę limitu na wystawianie gwarancji bankowych w wysokości PLN 100 000 000 (sto milionów złotych).
Pozostałe warunki umowy bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA