Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa a Budimex S.A. na generalną realizację inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – ‎Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. ‎

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 01.12.2022 r. w raporcie bieżącym nr 71/2022 oraz w dniu 02.02.2023 r. w raporcie bieżącym nr 7/2023.

Wartość umowy: 188 700 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: ‎24 miesiące od dnia zawarcia umowy‎

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 15% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury ‎VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości wynagrodzenia ‎netto ‎

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego ‎wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. ‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.‎