Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 29.03.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Zamawiającym – Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn.: „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 10.03.2022 r. w raporcie bieżącym nr 14/2022, po unieważnieniu czynności wyboru, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2022 z dnia 10.02.2022 r.

Wartość oferty: 557 254 951,22 zł netto
Zakres podstawowy – 375 032 582,17 zł netto
Opcje – 182 222 369,05 zł netto

Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w okresie 10 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu.

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia Kontraktu przez obie Strony

Termin zakończenia robót:
Zakres podstawowy – 22 miesiące od daty zawarcia Kontraktu
Opcje – 20 miesięcy od daty wskazanej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 10% łącznej wartości netto zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % ceny brutto oferty

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto