Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. ‎informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w ‎‎2023 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,99 złotych (słownie: ‎siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję.‎
‎ ‎
Na dywidendę proponuje się przeznaczyć część zysku netto za okres od 1 stycznia 2022 ‎roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 459.286.463,02 złotych (słownie: czterysta ‎pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt ‎trzy złote i dwa grosze). Pozostałą część zysku w kwocie 252.085,37 złotych (słownie: ‎dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści siedem groszy) ‎proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy. ‎

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 ‎‎(słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) ‎akcji.‎
‎ ‎
Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy ‎akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok na dzień 25 maja 2023 roku, a ‎termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 05 czerwca 2023 roku.‎

Zarząd Budimex S.A. przedstawia niniejszą rekomendację na podstawie danych zawartych ‎w ww. raporcie nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. i wskazuje, iż zgodnie z ‎wcześniejszymi informacjami sprawozdanie za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z badania ‎zostanie opublikowane w dniu 31 marca 2023 r.‎