Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 od węzła Sójki do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 od km245+800 do 261+000”.

 • Wartość oferty: 49 660 063,66 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 13 miesięcy od daty podpisania umowy (nie wliczając okresu zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 marca)
 • Okres gwarancji: 5 lat
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% kwoty kontraktowej brutto.
 • Kary płacone przez zamawiającego: 15% kwoty kontraktowej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.