Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. (“Rozporządzenie”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2016 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Terminy przekazywania raportów:

1. raport roczny Budimeksu SA za 2015 rok – 15 marca 2016 r.

2. skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2015 rok – 15 marca 2016 r.

3. skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:

– za I kwartał 2016 r. – 27 kwietnia 2016 r.

– za III kwartał 2016 r. – 26 października 2016 r.

4. skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2015 zostaną opublikowane w dniu 24 lutego 2016 roku, natomiast za 6 miesięcy 2016 roku w dniu 27 lipca 2016 roku.