Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. spółka została poinformowana o podpisaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 71/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.

Na mocy aneksu zwiększono limit do wysokości którego spółka może zlecać Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA wystawianie gwarancji ubezpieczeniowych z kwoty 80 000 000,- PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów) do kwoty 110 000 000,- PLN (słownie złotych: sto dziesięć milionów) oraz przedłużono termin obowiązywania umowy do dnia 23 października 2015 r.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.