Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2020 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 złotych (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy) brutto na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę stanowiącą około 50% zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Równocześnie Zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej części zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Ewentualne decyzje o wykorzystaniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym zostaną podjęte przez stosowne organy Spółki.

Rekomendacja Zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2019 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok na dzień 1 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 14 lipca 2020 roku.