Zarząd Budimeksu SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA zwołane na dzień 24 kwietnia 2013 r. podjęło Uchwałę nr 175 o wypłacie dywidendy. Zgodnie z podjętą uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w kwocie 112 077 130,22 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych i 22 grosze), został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł (słownie: cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję.
Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Budimeksu SA tj. 25 530 098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.
Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok ustalono na dzień 07 maja 2013 roku (dzień dywidendy).
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 22 maja 2013 roku.