Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 16 maja 2019 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.772.339, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – zero.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,

2. Pani Jadwiga Romańska – Kwinta,

3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.772.339, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – zero.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przyjęcie porządku obrad.

Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018.

Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Podjęcie uchwał w sprawach:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018,

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018,

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018,

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018,

podziału zysku za 2018 rok,

udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,

zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pana Ignacio Gaston, w związku z rezygnacją Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,

zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, w związku z rezygnacją Pana Ignacio Clopes Estela,

udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,

powołania Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji,

9.12 zmiany § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.772.339, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – zero.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 322

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 323

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 324

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 325

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A.

za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.377.639 tysięcy złotych /cztery miliardy trzysta siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 321.602 tysiące złotych /trzysta dwadzieścia jeden milionów sześćset dwa tysiące złotych/,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 321.983 tysiące złotych /trzysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 127.602 tysiące złotych /sto dwadzieścia siedem milionów sześćset dwa tysiące złotych/,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 504.328 tysięcy złotych /pięćset cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 326

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.456.351 tysięcy złotych /pięć miliardów czterysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 305.484 tysiące złotych /trzysta pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 306.132 tysiące złotych /trzysta sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych/,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 131.651 tysięcy złotych /sto trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 694.728 tysięcy złotych /sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok w dniu 26 marca 2019 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 327

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za 2018 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie w kwocie 160.839.617,40 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,30 złotych (słownie: sześć złotych i trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 160.762.704,47 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote i czterdzieści siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok ustala się na dzień 6 czerwca 2019 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2019 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.772.339, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – zero.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 328

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 329

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 330

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 331

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 332

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 333

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 334

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 335

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 336

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Ignacio Gaston, w związku z rezygnacją Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, dokonaną w wyniku Uchwały Nr 279 Rady Nadzorczej podjętej w dniu 19 grudnia 2018 roku, na skutek złożenia przez Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Ignacio Gaston.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 19.628.033, głosy „przeciw” – 365.359, głosy „wstrzymujące się” – 778.947.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 337

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, w związku z rezygnacją Pana Ignacio Clopes Estela.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, dokonaną w wyniku Uchwały Nr 280 Rady Nadzorczej podjętej w dniu 19 grudnia 2018 roku, na skutek złożenia przez Pana Ignacio Clopes Estela rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 19.958.548, głosy „przeciw” – 34.844, głosy „wstrzymujące się” – 778.947.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 338

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 %  kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 339

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 %  kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 340

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku (data złożenia rezygnacji).
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 %  kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 341

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 %  kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 342

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 %  kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 343

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium  z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 344

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 345

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 346

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku (data złożenia rezygnacji).
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 347

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Gaston – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Ignacio Gaston – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 grudnia 2018 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2018 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 %  kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 348

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 grudnia 2018 roku (data powołania

  w skład Rady) do 31 grudnia 2018 roku.

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 %  kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.730.064, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – 42.275.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 349

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencj

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią Agnieszkę Słomka-Gołębiowską do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.881.940, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 984.578.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 350

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią Danutę Dąbrowską do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.881.940, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 984.578.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 351

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią Marzennę Annę Weresę do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.102.993, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 1.763.525.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 352

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Michałowskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.102.993, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 1.763.525.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 353

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Igora Adama Chalupec do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.102.993, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 1.763.525.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 354

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Janusza Dedo do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.881.940, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 984.578.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 355

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Juan Ignacio Gaston Najarro do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.102.993, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 1.763.525.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 356

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Javier Galindo Hernandez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.102.993, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 1.763.525.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 357

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.102.993, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 1.763.525.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 358

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 18.102.993, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 1.763.525.

Uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 359

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Artura Benedykta Gabor do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.338 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.338 głosów,

– głosy „za”- 5.783.780, głosy „przeciw” – 905.821, głosy „wstrzymujące się” – 14.082.737.

Uchwała powyższa nie została podjęta.

Uchwała Nr 360

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

 • 1. Zmienia się treść § 12 ust. 5 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wymogi dotyczące pełnomocnictwa udzielanego w postaci elektronicznej regulują odrębne przepisy. O wymogach tych Spółka informuje każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.”

Zmienia się treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady.

Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.

 • 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.772.339 akcji (to jest 81,36 % kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 20.772.339 głosów,

– głosy „za”- 20.772.339, głosy „przeciw” – zero, głosy „wstrzymujące się” – zero.

Uchwała powyższa została podjęta.