Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 18.05.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie poinformowała Spółkę o tym, że wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 07.05.2020 r. w raporcie bieżącym nr 26/2020.

Wartość oferty: 380 223 437,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.