Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 11.05.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy ‎Budimexem S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ‎na „Rozbiórkę, przebudowę, ‎rozbudowę i budowę obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – ‎Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. ‎‎6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii ‎kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km istn. 33+830 do km ‎istn. 35+313 oraz na stacji Chabówka”.‎

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 10.06.2022 r. w raporcie ‎bieżącym nr 36/2022 oraz w dniu 19.09.2022 r. w raporcie bieżącym nr 57/2022. ‎

Wartość umowy: 366 057 633,33 zł netto w tym:‎

‎- zakres podstawowy – 360 122 484,33 zł netto (w tym Kwota Warunkowa – ‎‎26 040 700,00 zł)‎

‎- zakres dodatkowy (Opcje 1 i 2) – 5 935 149,00 zł netto

Kwota Warunkowa może służyć do pokrycia płatności za zakres, który ma być wykonany ‎przez Wykonawcę, w tym m.in. z tytułu wzrostu kosztów wynikających ze zmiany Umowy ‎dokonanej zgodnie z jej postanowieniami lub na podstawie ustawy Prawo zamówień ‎publicznych.

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: Zakres podstawowy – 24 miesiące od Daty Rozpoczęcia ‎‎(uwzględnia okresy zimowe)‎

Opcja nr 1 – 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla zakresu ‎podstawowego

Opcja nr 2 – nie później niż do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla zamówienia ‎podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji nr 1 – do ‎zakończenia jej realizacji

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 3% wartości Zakresu Podstawowego

‎ ‎Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo ‎wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę

‎ ‎Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto za Zakres ‎podstawowy + dodatkowe 0,3% w przypadku skorzystania z Opcji nr 1 ‎

‎ ‎Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości robót netto  ‎

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ‎ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym ‎wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii ‎Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących ‎po stronie Wykonawcy.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

‎Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto.