Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ‎ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego ‎systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie ‎uzyskane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.‎

Poniżej treść zawiadomienia:‎

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b) ustawy o ofercie publicznej i ‎warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ‎spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm; „Ustawa”) Powszechne Towarzystwo ‎Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: ‎Allianz OFE) uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ‎organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) w ‎dniu 12.05.2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego ‎‎(dalej: Drugi Allianz OFE) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE udział w ogólnej liczbie ‎głosów spółki Budimex S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 10%. ‎

Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE ‎wynosił 2674528 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 10,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ‎dawało prawo do wykonywania 2674528 głosów stanowiących 10,48% udziału w ogólnej liczbie ‎głosów na WZA Spółki. ‎

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 2674528 akcji, ‎stanowiących 10,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania ‎‎2674528 głosów z akcji stanowiących 10,48% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. ‎

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE ‎informuje, że: ‎

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,‎
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy, ‎
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i ‎‎2) Ustawy.‎ 

32_2023_komunikat_PTE Allianz Polska SA