Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 kwietnia 2010 roku otrzymał od Banku Zachodniego WBK („Bank”) aneks do Umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex SA („Spółka”) informował w raporcie bieżącym nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 roku.

Na mocy Aneksu:

  • Zwiększono limit gwarancyjny, do wysokości którego Spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych z kwoty 100.000.000 PLN (sto milionów złotych) do kwoty 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych).
  • Przedłużono termin, do którego Spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do 19 kwietnia 2011 roku.
  • Zabezpieczeniem limitu gwarancyjnego jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji bankowej.

Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.