Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2015 r. została podpisana z Dune B sp. z o.o. z siedzibą w Mścicach umowa na budowę obiektu mieszkalnego Dune B z usługami oraz parkingiem z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mielnie przy ul. Pionierów 18.
Wartość umowy: 53 422 671,19 złotych netto.
Termin rozpoczęcia robót: 11.06.2015 r.
Termin zakończenia robót: 28.04.2017 r.
Okres gwarancji: 5 lat.
Warunki finansowe:
Terminy płatności: pierwsza faktura – 90 dni; druga faktura – 60 dni; pozostałe faktury – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia netto.
Maksymalna wysokość kar: 10% wynagrodzenia netto.
Zapłata kar umownych przez generalnego wykonawcę nie wyklucza prawa zamawiającego do dochodzenia od niego pełnego odszkodowania za szkody w zakresie nie pokrytym karami umownymi.
Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.