Zarząd spółki BUDIMEX S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. otrzymał od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („Zamawiający”) notę obciążeniową w kwocie 561.516.981,74 zł, wystawioną przez Zamawiającego na konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A. („Konsorcjum”), które realizowało projekt obejmujący zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Oddziale Zamawiającego Elektrownia Turów („Kontrakt”). Nota została wystawiona na ww. członków Konsorcjum jako dłużników solidarnych.

Podstawą wystawienia przez Zamawiającego ww. noty obciążeniowej jest kwestionowana przez Konsorcjum odpowiedzialność za niedotrzymanie przewidzianej Kontraktem dyspozycyjności bloku.

Zarząd Budimex S.A. uważa naliczenie ww. kary przez Zamawiającego za bezzasadne, a ww. nota obciążeniowa nie zostanie ujęta w księgach Budimex S.A.

Udział Budimex S.A. w Konsorcjum wynosi 23,58%. Jednocześnie Zarząd Budimex S.A. informuje, że w ramach swojego udziału w Konsorcjum nie odpowiada za dostawy kluczowych urządzeń technologicznych odpowiedzialnych za wytwarzanie energii elektrycznej. Ponadto w ocenie Budimex S.A. zakres realizowanych przez niego prac nie miał wpływu na kontestowaną przez Zamawiającego dyspozycyjność bloku.

Dodatkowo Budimex S.A. wskazuje, iż zgodnie z treścią art. 15r(1) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zamawiający w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w czasie 90 dni od dnia jego odwołania Zamawiający nie może potrącić kary umownej z wierzytelności wykonawcy ani zaspokoić swoich roszczeń w zakresie kar z zabezpieczeń należytego wykonania umowy.